Tillämpa de globala målen i stads- och fastighetsutvecklingsprojekt

I takt med att Framtidens Stora Sköndal växer fram sätts Agenda 2030 och de globala målen i centrum. Ta del av hur Stockholms nya framåtblickande, hållbara stadsdel tar form med Ebabs hjälp.

Tusentals nya bostäder planeras

I de södra delarna av Stockholm håller Sveriges kanske mest innovativa och hållbara stadsdel på privat mark att växa fram under namnet Framtidens Stora Sköndal. En privat fastighetsägare som med hjälp av ett team på Ebab, med kompetens inom områden som hållbar utveckling och stadsbyggnad, planerar en ny stadsdel med 4 000–6 000 nya bostäder, arbetsplatser, skolor med mera.


Grunden i allt hållbarhetsarbete utgår ifrån Agenda 2030 och de globala målen, och stadsutvecklingen ska konkret visa på hur de globala målen kan tillämpas i fastighetsbranschen.

Mål 11 – Hållbara städer från teori till praktik 

Nu planeras den andra etappen med ca 1 500 nya bostäder, lokaler i bottenvåningar, grundskola, förskolor, parker och aktivitetsstråk. För att bidra till det elfte målet planeras stadsdelen med en social mångfald av bostäder för bland annat seniorer, studenter, LSS, kollektivboende och ensamstående mammor. Varje byggaktör har planerat in gemensamhetslokaler i kvarteren, och det utreds även om det går att dela lokalerna på stadsdelsnivå med hjälp av smarta lås.  

Alla tak är planerade med takterrasser för social samvaro, vegetation för biologisk mångfald och dagvattenhantering samt solpaneler för att bidra till lägre klimatpåverkan och lokal produktion av förnyelsebar energi. En annan planerad klimatsmart åtgärd är att minst 35 % av kvarteren ska byggas i trä och det utreds möjlighet att bygga med grön betong i de andra projekten. Alla lägenheter planeras för IMD, så att boende själva kan se och kontrollera sin klimatpåverkan från el och vattenförbrukningen. Gröna p-tal tillämpas i alla projekt med cykel och bilpooler, cykelverkstäder ska finnas i alla kvarter och alla garage kommer ha laddning för elbilar.   

Samverkan och innovation för en mer hållbar fastighetsbransch 

Som en del av stadsutvecklingen har Framsteget tagits fram som är ett nytt samverkans- och innovationsforum för att driva fastighetsbranschen framåt mot en mer hållbar utveckling. Under våren 2021 hölls föreläsningar och en workshop-serie tillsammans med byggaktörer och Stadsbyggnadskontoret. Olika teman som behandlades var ekosystemtjänster, mobilitet, sociala funktioner och gestaltning i samband med framtagande av samrådshandlingar. 

Höstens arbete resulterade i fem fokusgrupper som ska ta hållbarhetsarbetet till nästa nivå: 

  1. Återbruk på stadsdelsnivå
  2. Framtidens smarta energisystem
  3. Digital stadsdelsplattform för att underlätta hållbara livsstilar
  4. Gå bortom gröna p-tal gällande mobilitet
  5. Social hållbarhet med målet om dubbelt så högt socialt inkluderande kapital 

Kontakta Ebabs hållbarhetsstrateg Anna-Maja Jöhnemark om du vill veta mer om hur hon har lagt upp hållbarhetsarbetet som bland annat inkluderar hållbarhetsstyrning, upprättande av hållbarhetsprogram och hållbarhetsredovisningar.