Minska framtida risker i fastigheten med ekosystemtjänster

Nästan var femte svensk är orolig för skador på sin fastighet på grund av klimatförändringar, visar en undersökning från försäkringsbolaget If. Ett sätt att minska risken att det uppstår framtida problem i fastigheten är att aktivt arbeta med ekosystemtjänster, en konkret väg framåt för att främja hållbar utveckling och möta Agenda 2030 för exempelvis byggprojekt.

På Ebab tar vi hänsyn till sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarhetsaspekter i ett större perspektiv. När vi utvecklar stadsdelar för framtiden behöver vi redan i ett tidigt skede tänka till kring existerande värden, men det är en utmaning för fastighetsägare att ha koll på hur man rent praktiskt möter utmaningarna inom miljö och klimat. Maja Larsson, miljökonsult på Ebab, reder därför ut vad du behöver tänka på gällande ekosystemtjänster.

Lästips: Nå ett jämlikt och klimatneutralt samhälle med hållbar stadsutveckling

Varför behöver vi ekosystemtjänster?

Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss människor. De är en förutsättning för vår välfärd. Att fokusera på att gynna ekosystemtjänster är viktigt för att möta våra miljöutmaningar såsom klimatförändringar. Dessutom finns samtidigt möjlighet att öka fastighetens värde och attraktivitet.

Vilka ekosystemtjänster finns det?

I en stadsmiljö kan det exempelvis handla om ekosystemens förmåga att hantera skyfall, ta hand om dagvatten, rena luft, sänka temperaturen lokalt och erbjuda hälsosamma och rekreativa miljöer. Idag finns flera verktyg och tillvägagångssätt för att arbeta med dessa frågor på en mindre skala i projekt. I Campus Albano tar man till exempel tillvara på regnvatten för bevattning och taken utformas för att gynna spridningskorridorer för växter och djur.

Vad behöver man som kund tänka på gällande erbjudandet?

Jag vill uppmuntra alla att i ett tidigt skede i projektet fundera på vilka värden som redan finns och vad en viss plats behöver både utifrån det stora och det lilla perspektivet. Att utemiljön exempelvis tar hänsyn till högre vattenflöden i framtiden samtidigt som det skapar en trevlig mötesplats för människor – men också fåglar och bin. Det är viktigt att få med förvaltningsperspektivet redan från början i ett projekt.

Hur kan vi på Ebab hjälpa till?

Vi vill gärna vara en motor som håller ihop helheten och ser till att frågor och värden lyfts och kommer med i ett miljöprogram. A och O är sedan att säkerställa att det inte tappas bort på vägen.

Vad är ditt bästa tips för att skapa ett mer hållbart samhälle?

Att tänka både platsspecifikt och att planera in mångfunktionella åtgärder som har positiv miljöpåverkan. Det är viktigt att tänka långsiktigt för vad som även fungerar i förvaltningen. I många fall behöver det inte kosta mer – utan det kan tvärtom vara kostnadsbesparande.