Klimatarbetet fortsätter med klimatdeklaration av byggnader 2022

Den 1 januari 2022 trädde lagen om klimatdeklaration av byggnader i kraft för att minska klimatpåverkan. Vi på Ebab har den kompetens och erfarenhet som krävs för att ta fram klimatdeklarationer åt både beställare och byggherrar. Miljökonsult Tove Hesslow, berättar mer om den efterfrågade tjänsten!

Därför är arbetet med klimatdeklarationer så givande

Ebab har under flera år arbetat med klimatdeklaration av byggnader och att ta fram olika typer av klimatberäkningar. Det började 2015 med att fylla i Exceldokument med transportsträckor, och därifrån har vi sedan utvecklat tjänsterna för varje rapport vi utfört och varit delaktiga i utveckling av olika LCA-verktyg.

Det krävs gedigna matematikkunskaper för att mängda och räkna ut omräkningsfaktorer på material. Det har varit en rolig utmaning att ta fram klimatsmarta alternativ till våra kunder genom att räkna, mängda, ringa leverantörer, skriva, göra research, fundera och sedan analysera lite till. För det kanske allra svåraste med arbetet är att det inte finns något färdigt facit – det behöver vi istället ta fram själva.

För att vi ska kunna nå de globala målen som är uppsatta för 2030 måste vi alla hjälpas åt, och bygg- och fastighetsbranschen måste röra sig mot cirkulärt byggande. Det innebär att ta tillbaka på och återvinna material inom byggbranschen för att minska klimat- och miljöpåverkan!

Exempel på utförda uppdrag 

På Ebab har vi både en miljöavdelning och en kalkylavdelning,  vårt team finns redo när du behöver hjälp med klimatdeklarationer. Här är några delar vi kan hjälpa dig med:

Jämförelser av olika byggnadsdelar utifrån funktionskrav  

För att kunna göra klimatförbättringar behöver vi göra annorlunda val av byggnadsmaterial. Om vi ska byta en vägg mot en annan, behöver vi titta på en kvadratmeter vägg och hela dess uppbyggnad. T.ex. behöver vi ta hänsyn till isoleringen och dess tjocklek för att uppnå rätt U-värde enligt funktionskravet. Detsamma gäller exempelvis ljudkrav i ett bjälklag, eller brandkrav vid träbyggande. 

Klimatdeklaration av byggnader

2022 trädde som sagt lagen om klimatdeklaration av byggnader i kraft, och vi kan givetvis hjälpa dig ta fram den. Vi utgår från kalkylen, bearbetar den, och kompletterar sedan med miljödata, utifrån ett LCA-perspektiv. Resultatet blir klimatdeklarationen.

Klimatrapporter i projekteringsstadiet

Vi producerar mängder av klimatrapporter under våra projekteringsarbeten där en viktig del är att välja material med mindre klimatpåverkan.

Klimatrapporter över en hel byggnads livscykel

Vi arbetar även med att se över en hel byggnads livscykel, materialtillverkning, byggnation, förvaltning och rivning.

Beräkningar för klimatsmarta kontor

Genom att göra aktiva val av material, planlösning eller återbruk, kan vi skapa klimatsmarta kontor och även beräkna kundens uppnådda vinst i form av koldioxidekvivalenter.

Kunders kravställning gällande klimatarbete

Det är otroligt kul att arbeta tillsammans med kunder som vill lägga krut på att klimatanpassa sin verksamhet. Vi tar gärna fram riktlinjer åt kunder som vill applicera klimatarbete på samtliga av sina projekt.

Jämförelser mellan EPD:er

EPD står för Environmental Product Declaration och kallas på svenska för miljövarudeklaration. En EPD används för att beskriva en byggprodukts miljöpåverkan under hela dess livscykel. Vi hjälper våra kunder att välja material utifrån EPD:ers innehåll. 

Återbruksinventeringar med beräknad klimatpåverkan

Genom att ta tillvara på och återvinna material inom byggbranschen minskar vi vår klimat- och miljöpåverkan drastiskt. Det krävs inventering inför rivning och planering för att genomföra återbruket i projektet. Även här kan vi beräkna klimatvinsten i koldioxidekvivalenter.

Läs mer om klimatdeklaration av byggnader 2022: detta gäller 

    

Ebab har kommit långt i vårt arbete men ännu är vi inte nöjda så resan fortsätter. Vi vill vässa vårt arbete och leverera ännu fler träffsäkra rapporter och guida våra kunder genom djungeln tills vi når vårt mål: 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Det är värt att kämpa för!