Så kommer stads- och fastighetsutvecklare igång med de globala målen

2015 antog världens länder Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. Detta innebär att det nu bara är tio år kvar tills målen ska vara uppnådda. Har inte din organisation redan integrerat målen i ert arbete är det dags att göra det nu. Ebabs hållbarhetstrateg Anna-Maja Jöhnemark och hållbarhetschef Ellinor Olsson berättar om vikten av att de globala målen tillämpas både inom den interna organisationen och projekten för att bidra till en mer hållbar utveckling.

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling

Agendan 2030 med de tillhörande globala målen skrevs under av 193 av FN:s medlemsstater den 25 september 2015, under namnet ”Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development”. Det mest ambitiösa och omfattande ramverket för hållbar utveckling som någonsin tagits fram. Eftersom målen är globala inkluderas både utvecklingsländer och utvecklade länders perspektiv vilket gör att vissa mål kan tillämpas i olika utsträckning beroende på kontext och specifika förutsättningar. De 17 globala målen består även av 169 delmål och 244 indikatorer som ska spänna över hela hållbarhetsspektrumet.

De globala målen i ett stads- och fastighetsutvecklingsperspektiv

Det mest relevanta målet för dig som arbetar inom stads- och fastighetsutveckling är mål elva som innebär att göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Vi ska bland annat minska städers och dess invånares miljöpåverkan och säkerställa att alla har tillgång till parker och inkluderande transportmedel.

Dock spänner sig samhällsbyggnadsbranschen över många andra globala mål, som mål tre som rör god hälsa och välbefinnande, mål fyra om god utbildning för alla samt mål tio för minskad ojämlikhet. De uppsatta målen visar hur viktig fastighetsbranschen är och att vi aktivt måste arbeta med samtliga hållbarhetsaspekter för att kunna uppnå de globala målen.

Lästips: Nå ett jämlikt och klimatneutralt samhälle med hållbar stadsutveckling

Så kan Ebab hjälpa dig och ditt företag

Att utbilda och styra hållbarhetsarbetet utifrån de globala målen genom hela organisationen och i projekten medför att en tydlig struktur kan tas fram och genomsyra alla processer för att bidra till en hållbar utveckling både globalt och lokalt. Ebab har expertkompetens inom hållbarhet i tidiga skeden, projektering och genomförande samt utifrån ett verksamhetsperspektiv. Vårt breda utbud gör även att vi kan ta in kompetenser från övriga affärsområden, som affärsutveckling, energi- och miljöexpertis.

Vad är era bästa tips för att integrera och bidra till de globala målen?

Ellinor: Se över din organisation idag utifrån väsentliga hållbarhetsfrågor och er påverkan för att därefter ta fram en strategi för hur ni ska bidra. Ta därefter fram mätbara, konkreta mål och planer och förankra dem i högsta ledningen. Säkerställ att era anställda har rätt kunskaper och förutsättningar för att vara med och bidra.

Anna-Maja: Att utgå ifrån de globala målen gör det enklare och tydligare att strukturera upp samt kommunicera hållbarhetsarbete både internt och externt. Det skapar oftast en större förståelse och engagemang för hur viktig samhällsbyggnadsbranschen är för nå dessa globala mål. Enligt mig finns det ingen annan enskild bransch som kan bidra till att de globala målen uppnås på samma sätt. Vår bransch har fantastiska möjligheter att utvecklas och förbättras, samtidigt som vi också har ett enormt ansvar.

Få vårt nyhetsbrev