Ebab sprider kunskap om LCA hos Humlegården och Svenska Bostäder

Alla företag behöver se över sin klimatbelastning för att vi ska kunna nå Parisavtalet, samt mål 13 av de globala målen – bekämpa klimatförändringarna. Ebabs miljökonsult Tove Hesslow, och kalkylator Kyriakos Dimitriadis, berättar mer om hur vi kan nå målen genom LCA (livscykelanalyser), även kallade klimatberäkningar. 

Vad menas med LCA?


Fler vill arbeta aktivt för att minska sin klimatpåverkan och börja gå vägen mot ett mer hållbart samhälle där LCA ofta är ett viktigt steg på vägen. LCA används för att beräkna en produkts miljöpåverkan under hela sin livscykel, och är ett komplext uppdrag som kräver hög kompetens inom både miljö och kalkyl. Vi på Ebab har flera års erfarenhet av klimatberäkningar, och vi är unika genom det samarbete som sker mellan våra avdelningar för miljö och kalkyl. 

Hur utför man en LCA?

En LCA baseras på en anpassad mängdförteckning av materialen. Därifrån översätter vi mängderna till klimatpåverkan som anges i koldioxidekvivalenter. Vi kan avgränsa beräkningen enligt vissa byggnadsdelar, och därefter enligt vilka skeden du vill ha med. Vi kan exempelvis räkna enbart på materialframställning, eller även på energiåtgång på arbetsplatsen. Vi kan också göra antaganden kring drift och underhåll för att få med större delen av livscykeln.  

Ebabs arbete tillsammans med Humlegården

Under 2020 har Tove Hesslow och Kyriakos Dimitriadis hjälpt Humlegården med ett antal klimatberäkningar, både gällande nyproduktion och hyresgästanpassningar. Dessa mynnade ut i extra uppdrag under hösten då vi även hjälpte dem med att ta fram riktlinjer för hur de ska jobba med LCA i alla projekt. Efter att riktlinjer tagits fram höll Tove en uppskattad workshop och utbildning för Humlegårdens projektchefer. Under utbildningen diskuterades bland annat betydelsen av klimatberäkningar, utmaningar, genomförda beräkningar och hur vi framöver ska jobba för att minska våra utsläpp. 

Så har Ebab hjälpt Svenska Bostäder

Under året har Tove och Kyriakos även utfört två pilotprojekt av LCA åt Svenska Bostäder. En digital utbildning hölls i januari för ca 50 projektchefer och projektledare där Tove gick djupare in på syfte med klimatberäkningar, resultat av genomförda beräkningar och kommande lagkrav. Svenska Bostäder arbetar med att utveckla sina arbetssätt för att minska klimatpåverkan från byggprojekt där livscykelanalyser är en viktig del. Bolagets mål är att verksamheten ska vara fossilfri 2030. 

Vill du boka en utbildning med oss? Kontakta oss för mer information.

Så kan vi hjälpa dig med liknande uppdrag

Tove: Vi kan räkna på hela byggnader, men också göra mindre jämförelser. Vi kan till exempel hjälpa dig med val av taktäckning och se över underhåll/utbyte under en viss period. Se över inredning/ytskiktsval till kontoret och därmed välja ett golvytskikt med lägst klimatpåverkan. Prata med oss om vad just ni är intresserade av.  

Kyriakos: Om det saknas en mängdförteckning i projektet kan vi på kalkylavdelningen mängda upp projektet åt er, vilket vi sedan kan använda som underlag till en LCA. Vi kan också granska och komplettera befintliga mängdförteckningar för att anpassa dem inför import mot klimatberäkningsverktyg.