Nå ett jämlikt och klimatneutralt samhälle med hållbar stadsutveckling

Högst på FN:s agenda är att lösa klimatkrisen och skapa ett jämlikt samhälle, men i svenska städer fortsätter ojämlikheten att öka. Anna-Maja Jöhnemark, hållbarhetsstrateg på Ebab, berättar här om hur hållbar stadsutveckling kan hjälpa er att planera och bygga klimatneutrala och jämlika stadsdelar och fastigheter.

Världens städer och dess invånare står idag för ungefär 70–80 procent av de globala klimatutsläppen. Samtidigt lider städerna även av ökad ojämlikhet i form av segregation och exkludering – inte minst i Sverige och Stockholm. Detta är de största utmaningarna för städer idag för att bidra till mer hållbar utveckling från ett helhetsperspektiv. 

Lästips: Så kommer stads- och fastighetsutvecklare igång med de globala målen

Vad går hållbar stadsutveckling ut på?

Socialt hållbar och jämlik stadsutveckling handlar på ett översiktligt plan om att skapa en stad för alla, där våra olika behov tillgodoses. Därmed sätts människan i fokus för stadsutvecklingen och vi väger in att alla är olika. Detta kan innebära att människor har tillgång till stadskvalitéer i olika stora omfattning, och uppleva samt använda stadsmiljöer på olika sätt på grund av faktorer som könsidentitet, ålder, funktionsvariation, sexuell läggning, kultur, etnicitet med mera.  

Ekologiskt hållbar och klimatneutral stadsutveckling handlar framförallt om att minska utsläpp från våra investeringar, byggnader, transporter och resor, livsmedel och annan konsumtion. Det innebär även att vi behöver arbeta med klimatanpassning och integrering av ekosystemtjänster i byggnader och utomhusmiljöer för biologisk mångfald och resiliens.

Behovet av multifunktionella städer

En grundpelare gällande att planera och bygga klimatneutrala och jämlika städer handlar om att bygga en blandad och mångfunktionell stad. En stad med en variation av bostäder, arbetsplatser, kommunikationer, parker, vård, utbildning och annan samhällsservice. Bostäderna bör utgöra en blandning av olika typer av upplåtelse- och boendeformer för olika typer av familjekonstellationer, livsstilar och förutsättningar.  

På liknande sätt bör det finns en variation av mötesplatser i form av exempelvis gemensamma gårdsmiljöer, parker, torg, aktivitetsstråk och andra idrottsytor för att bidra till hälsa och välmående. En blandad stad möjliggör även för gång och cykelavstånd till olika typer av vardagsfunktioner för att främja hållbar mobilitet. På samma sätt behöver gatustrukturen vara multifunktionell för att möjliggöra och främja olika typer av hållbara transportmedel samt vistelse och gemenskap. En mer hållbar stadsutveckling gör också stadsdelen mer attraktiv och hälsosam för boende, verksamma och besökare.

Läs mer: Framtidens fastighetsutveckling inleds med teknisk inventering 

Så kan vi på Ebab hjälpa dig och ditt företag

Ebab upprättar hållbarhetsprogram på stadsdelnivå, handlingsprogram/planer och kvalitetsprogram på detaljplanenivå med både mål och krav på allmän plats och kvartersmark. Vi tar fram och driver processer och ansvarar för implementering och uppföljning av ställda hållbarhetskrav och mål från planering till förvaltning.   

Vi på Ebab har expertkompetens inom hållbarhet vid planprogram, detaljplaner, fastighetsutveckling till projektering och genomförande samt utifrån ett verksamhetsperspektiv – något som ger dig stora fördelar. Vårt breda utbud gör även att vi kan koppla på kompetenser från andra affärsområden som affärsutveckling, energi- och miljö.