6 vinster med BREEAM In-Use för dig som fastighetsägare

BREEAM In-Use är ett internationellt certifieringssystem som hjälper fastighetsägare att minska driftskostnaderna och förbättra byggnaders miljöprestanda på flera sätt. I det här inlägget presenterar vi vilka de sex främsta vinsterna är för dig som fastighetsägare.

1. Lägre driftskostnader

Certifieringen kartlägger byggnadens miljöstatus och synliggör möjligheter att förbättra effektiviteten genom övervakning, utvärdering och uppsatta mål.

2. Ökat fastighetsvärde

Certifierade byggnader erhåller en kvalitetssäkrad miljöprestanda vilket tillgodoser hyresgäster med höga miljökrav. Högre hyrespremier och lägre driftkostnader i kombination med förmånlig finansiering ger ett lägre driftnetto är lönsamt  för både ekonomin och klimatet.

3. Förbättrad hälsa och välbefinnande

En hälsosam inomhusmiljö skapar både ökad trivsel och förbättrad produktivitet. Med krav gällande bland annat luftkvalitet, värme, kyla, belysning och dagsljus uppnås en hög standard. Mindre klagomål och nöjda användare minskar vakansgraden och behovet av kostsamma lokalanpassningar.  

4. Stödja en cirkulär ekonomi

BREEAM In-Use främjar återbruk och ifrågasätter hur resurser betraktas, med förbättrad resurseffektivitet och cirkulära strategier för avfall och material. 

5. Kommunikation

BREEAM In-Use underlättar kommunikation av byggnadens miljöprestanda och synliggör fastighetsägarens och hyresgästens miljöambitioner. 

6. Grön finansiering

Miljöcertifiering av fastigheter skapar förutsättningar för mer förmånlig finansiering i form av lägre räntor och finansiering med gröna obligationer. Kontakta din bank för att se hur mycket ni kan spara. 

Läs vidare: Miljöbyggnad iDrift och vad det innebär för dig som fastighetsägare

Hur kan vi på Ebab hjälpa till? 

Ebab har stor erfarenhet av miljöcertifieringar vid såväl nybyggnation, ombyggnation som för befintliga byggnader. Vi har certifierade assessorer för BREEAM In-Use, miljöbyggnadssamordnare och energiexperter. Vi ser över certifieringens kriterier och rekommenderar utifrån varje enskild fastighets förutsättningar vilka kriterier som är mest lönsamma att fokusera på tillsammans med fastighetsägaren. 


Fastigheten kartläggs på plats av våra assessorer och vi stöttar med registrering, granskning av dokumentation samt redovisning till BRE. Utifrån vår erfarenhet och kunskap kan vi projektleda och samordna certifieringar genom hela certifieringsprocessen för att uppnå önskat resultat, samt stötta vid uppföljning och återrapportering av certifierade byggnader. Vi har även lång erfarenhet av teknisk inventering vid förvärv av fastigheter, miljöinventering, radonmätning, förstudier för solceller, energikartläggning och energioptimering.