Cirkulärt byggande i branschen

Vad ryms inom cirkulärt byggande? Vad går en miljö- eller återbruksinventering ut på? Vår affärsområdeschef Åsa Bergqvist ger dig svaren och berättar mer om Ebabs erbjudande inom cirkulärt byggande.

“Vi behöver göra en omställning till en mer cirkulär bygg- och fastighetssektor om vi ska klara de globala målen, och det här är en början.”
– Åsa Bergqvist

Minskad miljö- och klimatpåverkan med återbruk

Bygg- och rivningsavfall bidrar till en stor del av Sveriges avfall. Att ta tillvara på och arbeta med cirkulärt byggande där material inom byggsektorn återcirkulerar kan därmed minska både samhällets klimat- och miljöpåverkan.

CCBuild, Centrum för cirkulärt byggande, initierades 2015 med målet att vara branschens gemensamma arena där aktörer möts och samverkar kring återbruk och cirkulära materialflöden vid byggande, rivning och förvaltning. CCBuild finansieras av anslutna aktörer och Vinnova. För Ebab innebär CCBuild en möjlighet att både dela med sig av och lära sig mer om återbruk av aktörer i branschen.

Lästips: Framtidens fastighetsutveckling inleds med teknisk inventering

Miljö- och återbruksinventeringar

Ebab har under en längre tid hjälpt företag med miljöinventeringar och miljösamordning. Under en miljöinventering kartläggs miljöfarligt material. Genom att komplettera våra inventeringar med information om vilka material som kan återbrukas och vilken klimatbesparing det innebär kan vi minska mängden avfall och därmed klimatpåverkan vid rivning eller ombyggnation. För att presentera klimatpåverkan används exempelvis CCBuilds inventeringsapp.

För byggarbeten som innefattar rivningsåtgärder hjälper vi till med inventeringar och underlag till kontrollplaner som ska innehålla återbruk enligt ändringar i PBL.

“Vi får fler och fler uppdrag att genomföra återbruksinventering. Vinna-vinna både för miljön och ekonomin i projektet.”
– Åsa Bergqvist

Mindre klimatpåverkan med smart projektering och cirkulärt byggande

I tidiga skeden kan Ebab bistå med kunskap om hur smarta lösningar och val bidrar till ett minskat resursuttag. Det kan vara smarta planlösningar, material som kan demonteras och återanvändas eller material med liten klimatpåverkan.

Kontakta oss om du vill veta mer om hållbar projektering, cirkulärt byggande eller miljöinventeringar. Missa inte heller att vi är med på CCBuilds nätverksträff den 18 november och pratar om: ”Så arbetar vi med inventering med hänsyn till både farligt avfall samt möjlighet till återbruk”.