3 vanliga frågor om installation av solceller

Vi på Ebab får ofta frågor om solceller. Även om kunskaperna är goda och de flesta vet att solceller är en smart investering ur såväl en ekonomisk som miljömässig synpunkt, dyker ofta frågor upp om vad som bör ses över innan påbörjad installation. Ebabs energispecialist Lukas Lindstedt besvarar här tre vanliga frågor om solceller. 

Vad innebär en förstudie för solceller?

En förstudie för solceller görs för att studera vilka förutsättningar din byggnad eller mark har för installation av solceller. Du får svar på hur de aktuella förutsättningarna ser ut, den beräknade solelproduktionen samt lönsamheten. En förstudie för solceller är ett första steg mot en hållbar och lönsam investering.

Vad måste jag se över innan installationen?

Före installation av solceller måste skicket på det befintliga taket inventeras. Om takets befintliga skick är bristfälligt bör taket först renoveras innan solceller installeras. Det är viktigt att tänka på konstruktionens hållfasthet och stabilitet. Snö- och vindlastberäkningar bör utföras för att i tidigt skede säkerställa att taket klarar extra laster från montagesystem och paneler.

Läs mer: Producera 100 % förnybar energi med solceller

Är solceller verkligen en lönsam investering?

Kort sammanfattat: ja! Då vi idag ser högre elpriser än någonsin förr är det helt rätt läge att investera i solceller. De höga elräkningarna leder till att återbetalningstiden för solceller minskar kraftigt och med solceller blir du mindre påverkad av de svajiga elpriserna. 

En investering i solceller bidrar även till ett fast pris på el vilket skapar trygghet då det är fullt möjligt att elpriset fortsätter öka i framtiden då efterfrågan på el och kapaciteten på elnäten blir allt större.

Har du några andra frågor om förnyelsebar energi eller solceller är du alltid välkommen att kontakta oss för mer information.