Ebab med och utvecklar tre stora detaljplaner i Stockholm

Storstockholm växer mer än någonsin och inom ett par år är vi en miljon invånare. Här berättar vi på Ebab Fastighetsutveckling, om tre stora detaljplaner som pågår i Stockholm nu och hur Ebab arbetar med just dessa.

Stora Sköndal – hållbar stadsutveckling i framkant

Ebab har lång erfarenhet av att arbeta med framtagandet av detaljplaner i Stockholm. I Framtidens Stora Sköndal är visionen att erbjuda totalt 4 500–6 000 bostäder med stadsnära service och nya arbetsplatser för cirka 1 000–2 000 personer. Här arbetar Ebab med att projektleda det omfattande detaljplanearbetet som pågår åt Stora Sköndals Framtidsutveckling AB.   

I Stora Sköndal är ambitionerna höga och målet är att skapa en nationell och internationell förebild när det gäller hållbar stadsutveckling. I den andra etappen planeras för cirka 950 nya hyres- och bostadsrätter samt förskolor, skola, en parklek, lokaler för handel och service, utbyggt äldreboende, ny gata samt ett M-hus (hus för möten, miljö och mobilitet). 

Södra Häggvik – möjliggör för 1 200 nya bostäder

På uppdrag av Ancore Fastigheter AB, som även äger området i Häggvik, driver och ansvarar Ebab för att ta fram detaljplanen Städet 1. Ebab har arbetat med detaljplanen sedan 2016 och arbetet fortlöper tills den vinner laga kraft, vilket den antas göra årsskiftet 2022/2023.  

Södra Häggvik, med sitt kommunikationsnära läge nära både pendeltåg, E4:an, Häggviksleden och kommande Förbifart Stockholm, är ett av Sollentunas största stadsutvecklingsområden. 

Detaljplanen för Städet 1 gör det möjligt att skapa kvarter med en blandning av bostäder, handel och kontor, förskolor och vårdboende. Totalt kommer det finnas plats för ungefär 1 200 bostäder, nya kontor samt en stor livsmedelsbutik. Detaljplanen omfattar även två parker och ett centralt handelstorg. 

Riksby – en inbjudande stadsmiljö formas

I stadsdelen Riksby kommer cirka 1 500 bostäder och 85 000 kvm BTA verksamhetsytor att uppföras. Ebab är anlitade för att hjälpa till med detaljplanearbetet och arbetar på uppdrag åt Fastpartner AB som är en av åtta aktörer i området. Detta är den första av flera planerade etapper i utvecklingen av centrala Bromma. Målet är att utveckla Riksby till en attraktiv, mångsidig och hållbar stadsmiljö. 

Här kommer Fastpartner AB att utveckla cirka 500 nya bostäder fördelade på tre kvarter på en yta om totalt 40 000 kvm. Till det tillkommer verksamheter, fördelade på två kvarter om totalt 30 000 kvm och en förskola. Projektet kommer även att miljöcertifieras.   

Arbetet omfattar, utöver detaljplanearbetet, även att upphandla, leda och samordna övriga konsulter som behövs för de utredningar som ska tas fram under detaljplanearbetet. Projektet ska eftersträva en flexibel detaljplan som ska fungera över tid. Ebab har även ett ansvar att samordna byggherregruppen mot Stockholms stad, och detaljplanen beräknas antas sommaren 2023.

Låt Ebab hjälpa dig ta fram en detaljplan i Stockholm

Vår bakgrund av att driva projekt och vår produktionskunskap minimerar riskerna i tidigt skede. Med oss i framtagandet av detaljplanerna tar vi till vara på vår bakgrund och erfarenhet av att genomföra och driva tidigare detaljplaner och byggnadsprojekt samt vår produktionskunskap. Vi vet hur man genomför ett byggnadsprojekt och kan ta vara på all kunskap vi samlat genom åren – och på så sätt reducera riskerna i ett tidigt skede.  

Utöver vår erfarenhet av projekt och produktionskunskap lägger vi stor vikt vid att detaljplanen ska bli ekonomiskt genomförbar, och projektledaren har ett starkt ekonomiskt tänk under hela processen. Här gäller det att inte bara tänka ett steg framåt, utan flera. 

Vi är också bland de ledande inom hållbar stadsutveckling och månar alltid efter en så hållbar stadsutveckling som möjligt. 

Renderingsbilder från ansvarig arkitekt för detaljplanen: DinellJohansson.