Miljöbyggnad iDrift och vad det innebär för dig som fastighetsägare

Den 9 juni lanserades Miljöbyggnad iDrift 1.0 – det första certifieringssystemet för befintliga byggnader som anpassats efter svenska myndighetskrav. För dig som fastighetsägare innebär det bland annat en mer kostnadseffektiv certifiering som ökar fastighetsvärdet och attraherar fler potentiella hyresgäster. Ebabs experter Åsa Bergqvist, Lukas Lindstedt och Josefine Hagdahl hjälper dig att reda ut vad som gäller.

Vad är Miljöbyggnad iDrift?

Miljöbyggnad iDrift syftar till att hjälpa fastighetsägare arbeta mot en mer hållbar fastighetsförvaltning genom att uppnå ett antal kriterier. Totalt består certifieringen av 102 kriterier varav 15 är obligatoriska som inte ger poäng men som måste uppfyllas för att bli godkänd. Övriga 87 kriterier är valfria, där varje uppfyllt kriterium motsvarar ett visst antal poäng. Totalt kan 110 poäng uppnås och kriterierna är indelade i: inomhusmiljö, hälsa, klimatpåverkan, resurser och skick.

Till skillnad från många andra certifieringssystem fokuserar kriterierna i den här certifieringen på områden som fastighetsägaren själv kan påverka. Det leder till att vissa kriterier ibland redan är uppnådda, medan andra kräver mer eller mindre arbete för att möta kraven.

Varför ska du som fastighetsägare certifiera med Miljöbyggnad iDrift?

Miljöbyggnad iDrift kan implementeras oavsett fastighetsbolagets storlek och förvaltningsorganisation. De valfria kriterierna ger en flexibel certifiering som är mer kostnadseffektiv än många andra certifieringar och med en konstaterad miljönytta. Certifieringen ger även en inblick i en byggnads skick och nuvarande klimatpåverkan, samt ger tydliga indikationer på framtida åtgärder vilket gör att det även är ett strukturerat sätt att kontinuerligt arbeta med energi- och klimatfrågor. Ett högt betyg vid certifiering ökar även möjligheten att kunna söka en mer förmånlig finansiering i form av gröna lån.

Lästips: Så förvaltar du fastigheten energismart 

Hur kan vi på Ebab hjälpa till?

Ebab har stöttat många fastighetsägare med miljöcertifieringar för nybyggnation, ombyggnation och befintliga byggnader genom åren. Vi har lång erfarenhet av tekniska inventeringar vid förvärv av fastigheter, försäkringsvärden, underhållsplaner, utveckling av fastigheter, miljöinventering, energioptimering med mera, och kan även projektleda och samordna certifieringen.

Tillsammans med dig ser vi över certifieringens kriterier och rekommenderar utifrån varje fastighets förutsättningar vad som är mest lönsamt att fokusera på. Vid behov kartläggs fastigheten på plats av våra certifierade medarbetare inom miljöbyggnad, energi- och miljöinventering. Vi stöttar med registrering, sammanställning av dokument samt redovisning av kriterierna till Sweden Green Building Council (SGBC). Vi kan helt enkelt vara din högra hand genom hela certifieringsprocessen.

Vad är era bästa tips för att skapa ett hållbart samhälle?

Åsa: Miljöbyggnad iDrift är ett kostnadseffektivt sätt att attrahera miljömedvetna hyresgäster och få ett ökat fastighetsvärde. Att fortlöpande arbeta med energi- och klimatfrågor leder dessutom bland annat till lägre driftkostnader, bättre inomhusklimat och nöjdare hyresgäster.

Josefine: Se till att alltid ha tydligt uppsatta mål för fastigheterna, både kort- och långsiktiga. Säkerställ även att det finns en tydlig plan och strategi för vilka åtgärder varje fastighet ska fokusera på framöver för att nå dessa mål. Miljöbyggnad iDrift kan bidra till att dels komma igång med arbetet, dels ge inspiration till hur arbetet ska prioriteras och struktureras upp.

Lukas: Kommunicera vad ni gör för att minska er klimatpåverkan på hemsidor och i andra sociala sammanhang. Var stolta över det ni gör för att minska ert klimatavtryck, stort som litet, för att på så vis motivera andra till att göra samma sak i framtiden. Och våga tänka nytt!