Framtidens fastighetsutveckling inleds med teknisk inventering

Det finns många anledningar till att genomföra en teknisk inventering, men framförallt är det för att du som fastighetsutvecklare ska göra rätt från början. Ebabs Mattias von Malmborg, Åsa Bergqvist och Per Törnqvist berättar om varför det är så viktigt att genomföra i ett tidigt skede och hur det är ett steg mot en mer hållbar utveckling. 

Vad innebär teknisk inventering och vad är syftet?

Teknisk inventering är starten på en fastighetsutveckling för framtiden. Att känna till sin fastighets brister och möjligheter är en förutsättning för ett hållbart ägande och förvaltning. Du bör genomföra en teknisk inventering såväl vid inköp och försäljning av en fastighet som under själva förvaltningen.

Avsikten med den tekniska inventeringen är att fastställa byggnadens tekniska status med avseende på bygg, installationer och miljö, så att du får en uppskattning på vad projektet kommer att kosta och vad du kommer att tjäna på det.

Hur kan vi på Ebab hjälpa till?

Vi har lång erfarenhet av teknisk inventering som är en del av Due Diligence. Utifrån resultaten från den tekniska inventeringen kan vi beräkna underhållskostnader och investeringskostnader för utveckling och besparingar. Därefter beräknar vi kostnader för att åtgärda eventuella fel och brister och upprättar en underhållsplan för 0–10 år. 

Så kan inventeringen leda till en mer hållbar utveckling  

En fördel med teknisk inventering av fastigheten är att redan i ett tidigt skede hitta möjligheter till expansion och effektivisering och samtidigt skapa en klimatmedveten process. Tillsammans med Ebabs specialister inom kalkyl och miljö görs beräkningsanalyser och livscykelanalyser på olika material för att se hur mycket CO2 ett visst material genererar. Du får reda på vilka material som kan återanvändas, hur eventuella nya planlösningar bör utformas samt vad du kan spara genom materialvalen du gör.

Ebabs energispecialister försöker hitta förutsättningar för energieffektivisering av fastigheten genom en noggrann energikartläggning för att säkerställa en energismart fastighetsförvaltning. De ser även över möjligheterna att miljöcertifiera fastigheten genom exempelvis Miljöbyggnad iDrift, GreenBuilding, Gröna Lån och om det finns möjligheter för solceller på taket.

Du kan tidigt även säkerställa att inbyggt material som kan vara skadligt som asbest och PCB tas om hand på rätt sätt. Det leder också till att inga överraskningar med kostsamma konsekvenser sker vid en senare planering av en ombyggnation. Påträffas miljöskulder kan en planerad sanering genomföras.

En möjliggörare för utveckling av ekosystem och social hållbarhet

Vid en teknisk inventering kan även möjligheter hittas för att utveckla ekosystemtjänster. Utemiljön kan exempelvis anpassas så att den tar hänsyn till högre framtida vattenflöden, samtidigt som det skapar en trevlig mötesplats för både människor, fåglar och bin. I många fall behöver liknande åtgärder inte kosta mer – utan kan tvärtom vara kostnadsbesparande.

Dessutom kan även möjligheter till social hållbarhet uppstå genom att exempelvis bygga om ett bostadshus och därmed skapa lokaler som ökar den sociala samvaron mellan de boende.

Är du nyfiken på att veta mer om ekosystemtjänster? Läs gärna vårt inlägg om hur du minskar risker i fastigheten med ekosystemtjänster.

Vad är era bästa tips för att skapa ett hållbart samhälle?

Åsa: Genom att gynna ekosystemtjänster fokuserar vi på det sociala och miljömässiga perspektivet. Det är viktigt för att bland annat möta klimatförändringar. Idag finns flera verktyg och tillvägagångssätt för att arbeta med dessa frågor. Var inte rädd för att ta hjälp av experter för att få ett korrekt underlag. Genom att hjälpas åt kan vi skapa positiva förändringar!

Per: Att bevara och återbruka är av största intresse, varför riva fullt fungerande dörrar och partier? Här kan vi skapa möjligheter och tidigt göra klimatsmarta val som gynnar alla; ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Tänk vad mycket historia som finns i våra fastigheter idag, om de bevaras på och underhålls på rätt sätt kan de fortsätta vara en del av framtiden.

Mattias:  Det är viktigt att ha ett långsiktigt perspektiv när man utvecklar fastigheter. Titta inte enbart på det kortsiktiga alternativet, det kan stå dig dyrt. Fundera på om fastigheten är framtidssäkrad med DC-nät, el-laddstolpar, effektutjämnare och batterilagring för att minimera effektkostnader och säkerställa drift vid eventuella elavbrott. Tänk till före så kommer du att spara kostnader för generationer framåt.