Taxonomi-ångest – och hur Ebab kan hjälpa dig

Målet med EU:s taxonomi är att öka finansieringen för övergången till en mer hållbar ekonomi och bidra till att Agenda 2030 och de globala målen nås. Taxonomin driver på för att kombinera ekonomisk, miljömässig och social nytta och vi vet att vi måste agera, men på vad och hur?

EU:s taxonomi – ett sätt att påverka 

Omvärldens olika intressenter som investerare, ägare, banker och medarbetare, potentiella medarbetare och samhällen ställer allt högre hållbarhetskrav. Lagstiftning och internationella överenskommelser formuleras men lösningen på utmaningarna är inte alltid självklara och bygg- och fastighetsbranschen tampas med att utveckla nya best practices.  


Ebab kan hjälpa guida dig som fastighetsutvecklare och fastighetsägare genom djungeln av krav. Vi kan även vara en långsiktig och nytänkande partner genom byggprocessens skeden från detaljplanefrågor, projektering och upphandling till genomförande och förvaltning. 

Läs mer: Det nya lagkravet för klimatdeklaration av byggnader

Vikten av att påbörja arbetet tidigt

Den största påverkan att minska miljöpåverkan och skapa förutsättningar för sociala aspekter sker tidigt i ett projekt. Vi uppmanar till att investera mer tid på utredningar och att våga stresstesta planer i syfte att skapa projekt som även bidrar till att uppnå strategiska långsiktiga mål inom hållbar utveckling.  

Social taxonomi och krav kopplade till mänskliga rättigheter kommer att komma. Vi kan dock, med rätt kunskaper och resurser, hindra att byggbranschen utnyttjar människor genom att kravställa angående detta. 

Hållbarhetslyftet är vårt nästa steg 

“Genom att inleda ett projekt med hållbarhetsfokus och identifiera viktiga aspekter att styra mot kan vi spara tid, pengar och bidra till hållbar utveckling. Denna insats bör göras så tidigt som möjligt då påverkansmöjligheterna är som störst, och där vi tillsammans kan finna de bästa tillämpbara lösningarna.”
–Ellinor Olsson, Hållbarhetschef, Ebab

Vi har under året lanserat Hållbarhetslyftet där vi i starten av uppdrag önskar inleda med en workshop för att sätta hållbarhet högre på agendan. Parallellt med detta utvecklar vi ett hållbarhetsindex för att skapa mätbarhet och uppföljning av uppsatta projektmål. Aspekter i indexet är; övergripande, sociala aspekter, mobilitet, energi, materialval, avfallshantering, ekosystemtjänster

“Insikten om hur viktig miljön och en hållbar hantering av våra resurser är ökar i princip dag för dag. Och inte minst ökar nu även medvetandegraden om social hållbarhet. Det är inte länge sedan man mätte ett lyckat projekt med parametrarna: innehållen kostnad, leverans i tid samt innehållen kvalitet. Nu har man lagt till miljö och hållbarhet, men tänk om man även kunde lägga till parametern social hållbarhet? Genom att tidigt identifiera de parametrar som är viktiga, och som går att påverka på riktigt, kommer vi tillsammans ta nästa stora steg i rätt riktning. Du som beställare gör det genom hållbarhetslyftet ihop med oss på Ebab.”
–Göran Westberg, VD på Ebab Fastighetsutveckling AB

Om färden framåt känns utmanande eller oklar, kom till oss för att ta ett möte så lyssnar vi på era behov och berättar om våra kompetenser inom alla skeden.