Dags att teckna Energideklaration? Kom ihåg att tänka på detta!

Du har förmodligen koll på att du behöver teckna en ny energideklaration för din fastighet vart tionde år och det är nu hög tid för dig att upphandla en certifierad energiexpert. Vi vill därför i det här inlägget ge dig tips och råd så att du håller ner kostnaderna och undviker fällorna inför genomförandet av en energideklaration.

Vem berörs av lagkravet om energideklaration?

Lagkravet om energideklaration gäller för flerbostadshus, lokaler, specialbyggnader större än 1 000 m2 samt villor vid försäljning och uthyrning.

Energikonsultens 3 bästa tips för att spara energi

Vad händer om fastighetsägare inte upprättar en energideklaration?

Eftersom detta betraktas som ett lagbrott, kan Boverket, som är tillsynsmyndighet, förelägga och utkräva ett vite. Vitesbelopp som hittills vunnit laga kraft har rört sig från 30 000 kr och uppåt.

Innan energideklarationen tecknas

  • Energideklarationen kan endast utföras av en certifierad energiexpert.
  • Se till att upphandla din certifierade energiexpert i tid för att slippa risken för vite – tänk på att många vill göra sina energideklarationer just nu.
  • Ni behöver känna till fastighetens tempererade yta (Atemp), uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel.
  • Ett väl dokumenterat energiuppföljningsunderlag genererar ett bättre åtgärdspaket specifikt för din fastighet.

Välj en extern och certifierad energiexpert

Är personen som hjälper er med energideklarationen en extern och certifierad energiexpert? Kommer personen ut till fastigheten och genomför en faktisk kontroll och utvärdering? Ett problem som har varit vanligt inom branschen är att företag skyltar med en certifierad energiexpert mot kunden, men låter en annan person genomföra den faktiska kontrollen. Det kan äventyra deklarationens validitet.

Se över OVK

Har ni gjort en obligatorisk ventilations-kontroll (OVK)? -protokollen skall vara kompletta och finnas till hands för den certifierade energiexperten.

Gör en radonmätning om det behövs

Har ni radon i fastigheten? Radonmätningarna skall i sådana fall delges energiexperten. Här kan du läsa om hur du går tillväga för att utföra mätning av radon i fastigheter.

Vilken typ av el används?

Elförbrukningen i en fastighet kan vara uppdelad mellan fastighetsel, hyresgästel och verksamhetsel. I er energideklaration ingår endast fastighetselen, så här är det viktigt att ni särskiljer förbrukningen och endast tittar på den energi som används för fastigheten i stort (t.ex. för utomhus/trapphusbelysning eller värmepumpen).

Guide: Din guide till att teckna energideklaration Ladda ner guide

När energideklarationen tecknats

  • Vad blev resultatet? Känns det rimligt i förhållande till er förväntan? Bör ni vidta några åtgärder till följd av resultatet?
  • Vad fick ni för rekommendation från er certifierade energiexpert? Gå igenom den och följ upp de konkreta åtgärdsförslagen.
  • Energideklarationen bör presenteras via anslag i entrén och då visa de viktigaste resultaten.

Nivån på rekommendationerna

Detta bör du särskilt tänka på. Ett sätt för att utvärdera din energideklarant är att titta på de rekommendationer på åtgärdsförslag som du fått. Består de av tips i stil med “byt till LED-lampor” eller andra saker som känns självklara (eller som kanske inte är ett problem) bör du ana oråd. Det kan vara ett tecken på att deklaranten inte har besökt fastigheten, utan endast utgått från en standard-rekommendation. 

Ta hjälp av Ebab

Om du behöver hjälp med din energideklaration finns våra energiexperter här för dig. Vi har ett brett erbjudande inom energi och miljö och kan förutom energideklarationer hjälpa dig med bland annat energisamordning, strategisk energidesign och miljösamordning. Hör av dig om du vill veta mer.