En inblick i hur vi arbetar med verifieringar enligt Miljöbyggnad

När 17 byggnader på tre fastigheter skulle verifieras enligt Miljöbyggnad anlitades Ebab som samarbetspartner åt Heimstaden. Här berättar Suzan Jelveh, miljösamordnare på Ebab, om utmaningarna och framgångarna i arbetet. 

Utmaningar med att certifiera enligt Miljöbyggnad

Heimstaden certifierar sina fastigheter enligt Miljöbyggnad för att säkerställa en god energianvändning, en hälsosam innemiljö och bra materialval. När de köpte byggnaderna var samtliga preliminärt certifierade av den tidigare ägaren vilket ledde till en del utmaningar med verifieringsarbetet. Bland annat var det höga energivärden och otillräcklig dokumentation som påverkade verifieringen. 

Lästips: Miljöbyggnad iDrift och vad det innebär för dig som fastighetsägare

Energiåtgärder för att sänka energivärdena

En del i verifieringen handlar om energivärden. I fastigheterna kunde vi se relativt höga energivärden så vi föreslog olika energiåtgärder som sedan sattes in och följdes upp löpande vilket resulterade i att ställda krav kunde uppnås.  

Exempel på energiåtgärder som utfördes

  • Injustering av värmesystem 
  • Installation av rumsgivare för övervakning av inomhustemperatur 
  • Höga inomhustemperaturer justerades till cirka 21 grader 
  • Flera frånluftsvärmepumpar kontrollerades och åtgärdades för maximal värmeåtervinning (felaktig dimensionering gör ofta att mycket värme går förlorad) 
  • Avluftstemperaturen efter återvinning kontrollerades kontinuerligt för att säkerställa optimal drift på frånluftsvärmepumparna. 

Läs mer: Minska energikostnaderna för din fastighet i 5 steg

Nyttan av dokumentation vid verifiering enligt Miljöbyggnad

En annan del av arbetet var att granska och se till att nödvändiga dokument fanns på plats. Kompletterande dokument eftersöktes hos tidigare fastighetsägare och andra personer som var inblandade i projektet under produktionen. Det konstaterades då att fukt var en indikator där det saknades dokumentation och uppföljning. Det är viktigt att fastighetsägaren dokumenterar de besiktningar som utförs och att anmärkningar följs upp och noteras för att säkerställa åtgärdsarbetet vid fuktproblem. Vid bristande dokumentation kompletteras det med en utredning och åtgärdsplan. 

En komplett loggbok som kontinuerligt uppdateras

Loggboken från den tidigare fastighetsägaren som innehöll dokumentation av byggvaror saknade bland annat underlag för en del produkter som inte uppfyllde Miljöbyggnadskraven, och en del komponenter saknades helt. Leverantörer kontaktades och loggboken kunde kompletteras med den information som saknades. 

Loggboken är ett levande dokument som löpande ska uppdateras när nya produkter tillkommer under förvaltningen. Är det en förbättringsmålning, fogning eller byte av golv som sker och om en ny produkt används så ska den läggas till i loggboken. Även radon, legionella och dagsljus krävde en del arbete och kompletterande dokumentation. 

Efter en mycket bra dialog med beställaren och tidigare fastighetsägare samt hårt arbete resulterade i ett lyckligt slut, och Heimstadens alla byggnader är nu certifierade enligt Miljöbyggnad 2.2! Vill du veta mer om hur Ebab arbetar med verifiering eller andra uppgifter relaterade till energi och miljö? Kontakta oss så berättar vi mer.