Dagsljusfaktor och dagsljusberäkningar: del 1

I takt med att städerna blir allt tätare blir det också viktigare att studera dagsljusinsläppet i såväl nya som befintliga byggnader. I det här inlägget ger vi svar på vanliga frågor som rör dagsljusberäkningar, däribland hur dagsljusfaktorn beräknas och vad Boverkets byggregler egentligen säger.

Vad säger lagen?

I Boverkets byggregler (BBR) finns ett avsnitt som berör dagsljusfaktorn, där reglerna är utformade som funktionskrav. Det krav som ställs på dagsljus är:

”Rum eller avskiljbara delar av rum där människor vistas mer än tillfälligt ska utformas och orienteras så att god tillgång till direkt dagsljus är möjlig, om detta inte är orimligt med hänsyn till rummets avsedda användning”.

BBR-25 säger att så kallade vistelserum, rum där människor vistas mer än en halvtimme, bör uppnå en dagsljusfaktor på minst 1 % i en punkt lokaliserad vid halva rummets djup, 0,8 meter från golvet och en meter från den mörkaste väggen.

Vad innebär dagsljusfaktorn?

Definitionen av Dagsljusfaktorn (DF) lyder ”DF är förhållandet mellan illuminansen i en punkt inomhus och en oskuggad punkt utomhus med en standardhimmel som benämns CIE overcast sky”. Standardhimlen är likadan oavsett var på jorden man utför sina dagsljusberäkningar, enda skillnaden är att himlen vid zenit är tre gånger ljusare än vid horisonten. Detta innebär att ett takfönster släpper in mer ljus än vad ett fasadfönster gör.

Guide: Planera årets energiunderhåll - steg för steg Ladda ner guide

Vad är det som påverkar dagsljusinsläppet?

  • Fönstrens storlek, form och placering
  • Fönstrens optiska egenskaper
  • Skuggande objekt

Ett centralt placerat fönster resulterar i bäst dagsljusnivåer, se illustrerande figur 1 nedan. Det röda området är det område där DF är tillfredsställande och det blåa fältet är det område av rummet som inte klarar kravet, 1,2 %.

 Figur 1

Figur 1: Figuren visar hur olika placeringar och storlekar på fönstret påverkar dagsljusinsläppet.

Det är inte bara i sidled som fönsterplaceringen har stor betydelse på dagsljusinsläppet utan även i höjdled, se figur 2.

Figur 2

Figur 2: Den vänstra bilden visar ett fönster som är lågt placerat. Vi ser att denna placering ger mindre dagsljusinsläpp än när fönstret är placerat högre upp i fasaden, som på den högra bilden.  

Även omkringliggande byggnader kan påverka dagsljusinsläppet, i vissa fall kan omkringliggande byggnader skymma dagsljuset, men ibland kan det även innebära att dagsljus reflekteras in från motsatt fasad till det tilltänkta rummet, se figur 3.

 

Figur 3

 Figur 3: Visar hur dagsljus kan genereras i rummet med hjälp av reflektion.  

Andra faktorer som påverkar dagsljuset är rummets höjd och djup, samt vägg- och takytornas reflektion.

Lästips: Solvärmelast del 1 

Vilka ytor omfattas av dagsljuskravet?

Dagsljuskravet gäller både bostäder och arbetsplatser. I bostäder omfattas kök, sovrum, vardagsrum och matsalar av kravet. Kravet omfattar således inte badrum, toaletter, korridorer, hallar, tvättstugor eller eventuella hissar. Dagsljuskravet ställs på rumsnivå, vilket innebär att en ändrad planlösning kan ha stor inverkan på om kravet uppfylls eller inte.

Vad händer om dagsljusfaktor är för hög?

Man skulle kunna lockas att tro att ju högre dagsljusfaktor man uppnår desto bättre är det. Det vill säga att en DF på 8 % skulle vara bättre än en på 4 %, men detta är inte helt sant då det samtidigt medför risk för bländning, övertemperaturer och ökad energianvändning till följd av att ett kylbehov uppstår.

Viktigt att tänka på!

När det gäller dagsljus i lägenheter som är över 55 kvm så finns det särskilda regler att ta hänsyn till. I de lägenheter som har en öppen planlösning mellan vardagsrum och kök ska det, enligt lag, alltid gå att bygga en vägg utan att kompromissa med dagsljusinsläppet. Här är det viktigt att tänka på utrymmet som två separata rum, för att redan i byggskedet identifiera om dagsljusinsläppet lever upp till lagkravet.

Vill du veta mer om dagsljusberäkningar så läs vidare i Dagsljusberäkningar del 2. Där berättar vi bland annat mer om vad som händer när dagsljuset träffar fönsterrutan, varför dagsljus är så viktigt för oss människor, vad man bör tänka på vid dimensionering av fönster samt vad utblicksarea är.

Behöver du hjälp med dagsljusberäkningar?

Vi behöver dagsljus för att må bra, men det kan vara svårt att nå upp till rätt ljusinsläpp i en fastighet. Behöver du hjälp? Vi på Ebab har ofta rollen som miljösamordnare i stora projekt och många av våra medarbetare är certifierade i Miljöbyggnad 3.0. Kontakta oss för mer information eller läs mer om vårt energi och miljö-arbete.

Få vårt nyhetsbrev