Nytt lagkrav för klimatdeklaration av byggnader

Den 1 januari 2022 föreslås lagkravet träda i kraft som innebär att man ska lämna in en klimatdeklaration som en del av byggprocessens krav. Så vad behöver du som fastighetsägare tänka på? Tove Hesslow, miljöexpert på Ebab, berättar vad du behöver ta hänsyn till, samt vikten av att utföra beräkningarna på rätt sätt.

Vad innebär en klimatdeklaration?

En klimatdeklaration innebär att man beräknar byggnadens koldioxidutsläpp. Du kan göra detta på olika sätt, till exempel genom val av vilka byggnadsdelar som ska inkluderas eller vilka skeden av byggprocessen eller byggnadens livslängd som ska inkluderas. Du kan också välja om du vill använda generiska data, det vill säga schablonvärden från ett program på exempelvis en gipsskiva, eller produktspecifika data på en leverantörs gipsskiva.

Vad innebär det nya lagkravet gällande klimatdeklarationer?

Att införa krav på klimatdeklarationer finns med som punkt 48 i Januariavtalet. Lagförslaget omfattar byggskedet (ej drift och underhåll) och gäller alla nyproducerade byggnader större än 50 m2 BTA. Småhus med privatpersoner som byggherre undantas. Alla bärande konstruktionsdelar (platta, stomme, grundläggning), invändiga väggar samt klimatskärm inkluderas i beräkningen.

Lästips: du hittar uppdaterad information om klimatdeklarationer på Boverkets hemsida

Vad behöver fastighetsägare tänka på?

Idag finns inga krav på klimatdeklarationer om man inte väljer att miljöcertifiera byggnaden med Miljöbyggnad eller liknande. Däremot har många fastighetsägare börjat se över detta och utföra deklarationer ändå för att skaffa sig kunskap om hur man utför beräkningarna på bästa sätt och se vilka åtgärder man bör ta för att få ner utsläppen. 

Väljer man att utföra beräkningen i ett tidigt skede går det att göra förändringar. Om man utför beräkningen under detaljprojektering eller under produktion minskar möjligheterna till aktiva val. Däremot får man en mer korrekt beräkning eftersom man vet exakt vad man bygger in och undviker antaganden. Vissa byggherrar väljer att göra beräkningarna under mer än ett skede. Viktigt att betona är också att trots att lagförslaget gäller nybyggnationer kan man göra åtgärder även för ombyggnader och exempelvis hyresgästanpassningar.

Här kan du ta del av vår guide om hur du miljöcertifierar din fastighet genom IDA-beräkningar 

Hur kan vi på Ebab hjälpa till?

Det finns stora fördelar med att vi på Ebab både har en miljö- och kalkylavdelning när klimatberäkningar ska utföras. Även om vi tar emot kostnadskalkyler för att beräkna klimatpåverkan som vi inte tagit fram själva, har våra kalkylatorer kunskapen att förstå innehållet och ”översätta” data i klimatberäkningsverktyget. Vi kan även mängda upp projekt och importera in data i verktyget om kunden saknar ett bra underlag.

Vad är ditt bästa tips för att skapa ett mer hållbart samhälle?

Att alla gör det de kan. Även vid mindre ombyggnationer kan vi hjälpa till och se över hur vi kan minska utsläppen. Sedan kommer lagkraven att skärpas med tiden. Redan nu jobbar Boverket med att ta fram en plan för fortsatt utveckling, och ser över om vi ska inkludera hela livscykeln och införa gränsvärden för klimatpåverkan i nästa steg.

Sedan ska vi såklart inte stirra oss blinda på koldioxidekvivalenter. Det är mycket som ska till för att bygga hållbart och miljövänligt, och vi på Ebab jobbar med flera av dessa olika delar.