Behöver du hjälp med klimatdeklarationen 2022?

Kraven på klimatdeklarationer närmar sig med stormsteg, redan den 1 januari 2022 träder lagen i kraft. Klimatdeklarationen är en beräkning av den klimatpåverkan som sker vid byggskedet​, och lagen införs för att minska klimatpåverkan. Ebab har expertis och erfarenhet av att ta fram klimatdeklarationer åt både beställare och byggherrar. Här berättar Suzan Jelveh, miljökonsult och Kyriakos Dimitriadis, gruppchef kalkyl och tekniska inventeringar, om hur vi kan hjälpa dig.

Klimatdeklaration 2022: detta gäller från den 1 januari
 • Det är byggherren som ansvarar för att klimatdeklarationen utförs​.
 • Kravet på klimatdeklaration gäller nya bygglovspliktiga byggnader som ska uppföras och där ansökan om bygglov lämnas in till kommunen den 1 januari 2022 eller senare.​ 
 • För att kunna få slutbesked enligt plan- och bygglagen måste byggherren kunna visa att en klimatdeklaration lämnats in. Klimatdeklarationen sammanställs och registreras digitalt hos Boverket. ​ 
 • Det finns ingen exakt tidpunkt för när klimatdeklarationen ska göras och lämnas in, men utan inlämnad klimatdeklaration kan kommunen inte ge ett slutbesked (endast ett interimistiskt slutbesked).​ 
 • Det finns inget gränsvärde för högsta tillåtna klimatpåverkan. ​ 

Klimatdeklaration 2022: undantagsfall

Byggnader som uppfyller något av följande kriterier kan undantas från kravet på att upprätta och ge in en klimatdeklaration:

 • har tidsbegränsade bygglov, avsedda att användas i högst två år​ 
 • inte kräver bygglov enligt 9 kap. 6, 7 eller 9 §§ PBL​ 
 • används för industri- eller verkstadsändamål​ 
 • fungerar som ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring​ 
 • inte har större bruttoarea än 100,0 kvadratmeter​ 
 • är avsedda för totalförsvaret och byggnader som är av betydelse för Sveriges säkerhet​ 
 • byggs av vissa statliga byggherrar​ 
 • har en privatperson som byggherre och där byggnaden uppförs privat.​

Hur kan vi på Ebab hjälpa dig?

Vi utgår från kalkylen och bearbetar den i detalj i ett speciellt program och kompletterar med miljödata, utifrån ett livscykelperspektiv, för att få fram det slutgiltiga resultatet – klimatdeklarationen.  

Vill du förutom klimatdeklarationen även ha hjälp med att jämföra val av exempelvis byggnadens utformning, energilösningar eller material kan vi även hjälpa till med detta för att underlätta för byggherren att välja klimatsmarta alternativ.  

Kontakta Suzan Jelveh eller Kyriakos Dimitriadis när behov av hjälp med klimatdeklarationer uppstår. Vill du arbeta med klimat i byggnader med hjälp av långsiktiga energiberäkningar, kontaktar du istället Mattias von Malmborg.

Bild: Vågdalens förskola. Källa: ÅWL Arkitekter.