Så ser du till att detaljplaneprocessen är ekonomiskt hållbar

Redan i detaljplaneprocessen måste du ha satt upp en plan för hur projektet i slutändan ska bli lönsamt. Här berättar vi på Ebab Fastighetsutveckling, om hur du kan få till ekonomiskt byggbara detaljplaner.

Detta måste en detaljplan innehålla

I vissa projekt gör detaljplanen det svårt att genomföra projektet till ett förväntat ekonomiskt resultat. Det kan även vara svårt att få till ett bra inomhusklimat då planbestämmelserna innehåller krav på en viss fönsterarea. 

Det är därför viktigt att redan i detaljplaneprocessen ha en stor förståelse för vad som påverkar ett projekts genomförbarhet – både tekniskt och ekonomiskt. En detaljplan måste innehålla en viss mån av frihet för en beställare i form av gestaltning, mått och så vidare. Det är även viktigt att redan i detta skede förstå logistik kring ett kommande genomförande.

Integrera hållbarhetsaspekter redan i detaljplaneprocessen

Det är viktigt att redan i detaljplaneprocessen tidigt ta hänsyn till hur man arbetar med hållbarhet och hur man kan integrera FNs globala mål. Detta arbetar inte alla med idag, och det är snart morgondagens hygienfaktorer i vår bransch. Man behöver även redan i detta skede ta hänsyn till byggnadernas kommande miljöklassningar och energifrågor. Även dessa faktorer påverkar vissa styrande mått i en detaljplan.

Så kan vi på Ebab hjälpa till

Vi kan hjälpa dig att driva detaljplaneprocessen, och tack vare vår erfarenhet från genomförda projekt och ett stort antal genomförda detaljplaner, se till att en ny detaljplan blir ekonomiskt genomförbar. Genom att vi även arbetar med transaktioner i vissa projekt har vi kunskap från dessa processer att föra in i detaljplanearbetet.  

Vi kan ta ett helhetsgrepp och projektleda ett detaljplanearbete där vi får med ekonomi, gestaltning, flexibilitet, hållbarhet, energifrågor, lantmäteri-kompetens med mera. Att arbeta igenom en detaljplan så att den blir ekonomiskt genomförbar, tillräckligt flexibel och med en god gestaltning kostar väldigt lite i relation till ett kommande projektets totalkostnad. Kostnaden är mindre än en promille av ett projekts totalkostnad. Vi på Ebab har även genomfört byggherreplaner i kranskommuner till Stockholm där vi på byggherrens uppdrag har tagit fram plankartan via avstämningar med kommunens planarkitekter.

Tidigare utförda och pågående detaljplaner

Vi har ett antal genomförda och pågående detaljplaner. De mest kända är sannolikt Hotell Continental med Citybanan i bottenvåningarna och med bostäder högst upp. Men även det stora stadsutvecklingsprojektet Stora Sköndal som är ett pågående arbete. Vi driver även ett antal detaljplaner för tillfället i storleksordningen 40-120.000 m2 ljus BTA.

Vad är ditt bästa tips för en hållbar framtid?

Börja tidigt i projekten, och arbeta redan nu med det som blir morgondagens ”hygienfaktorer”.