Skapa fastighetsvärden vid projekttransaktioner

Rådgivning inom projekttransaktioner är en del av Ebabs arbete med att utveckla affärer och erbjuda strategisk rådgivning. Här berättar Thomas Järlö, Affärs- och Fastighetsutvecklare på Ebab, mer om erbjudandet. 

Värden i fastigheten realiseras genom projekttransaktioner  

Projekttransaktioner sker ofta när en fastighetsägare vill utveckla fastigheten och därmed öka affärsvärdet. Det kan handla om att skapa nya byggrätter, en ny- eller ombyggnad på fastigheten alternativt ändrad användning. Ebabs erbjudande för projekttransaktioner ger dig som inte tänkt göra detta i egen regi, möjligheten att genomföra en transaktion. Vi erbjuder även affärsutveckling, konceptutveckling och analys för att du ska kunna forma affärsidéer som i sin tur kan leda till genomförandet av en transaktion och därmed realisera ett värde.

Vi ser helheten i affären

Ebabs stora styrka är att kunna förstå helheten i affären och processen som krävs för att utveckla och realisera denna. Genom en bred förståelse kan Ebab hantera såväl risker som möjligheter i transaktionen, för både säljare och köpare och därmed maximera båda parters affärsnytta. Exempelvis hjälper vi till med transaktioner av byggrätter som ännu inte skapats. Dessa leder ofta till en exploatering där säljaren kan ha ett fortsatt åtagande eller intresse av det som skall exploateras – som ett grannkvarter till fastigheter som säljaren långsiktigt förvaltar.  

Marknaden är dynamisk och påverkas av många faktorer. Det gäller att vara lyhörd och på kort och lång sikt ha en bred förståelse för hur detta påverkar marknaden för transaktioner, men även projekten och utformningen av dessa. Två exempel är förståelsen för hur pandemin påverkar hotellmarknaden, eller hur vi framöver kommer behöva anpassa stadsplaneringen efter detta.

Maximera värdet för fastigheten med hjälp av Ebabs kunskap och kontaktnät

Vår breda kunskap inom affärs-, fastighets- och projektutveckling ger oss möjlighet att hjälpa dig med många olika frågor i en projekttransaktion. Ebab har även ett stort kontaktnät som ofta kan matcha både säljare och köpare och en stor kunskap om marknaden genom det stora flöde av projekt som går genom Ebab.  

En stor framgångsfaktor, utöver vår breda kompetens och förståelse för såväl stadsutveckling som projekt, är hur vi kan maximera värdet beroende på hur affären genomförs. Även om vi inte genomför själva projekttransaktionen så anlitas vi ofta för att ge second opinion i affärer eller som stöd åt våra kunder.

Projekttransaktioner i stadsdelen Framtidens Stora Sköndal 

Ett exempel där Ebab har varit med på säljarsidan och genomfört projekttransaktioner är i utvecklingen av den nya stadsdelen Framtidens Stora Sköndal. Ett område som Ebab varit med och utvecklat från idé till genomförande av exploateringen, och agerat rådgivare till säljaren. Det har varit komplexa projekttransaktioner som inneburit att detaljplaner har utvecklats, exploatering av mark och teknisk infrastruktur genomförts och därefter har köparna exploaterat själva bebyggelsen på kvartersmark. 

Utvecklingen i Framtidens Stora Sköndal är långsiktig – fastighetsägare och verksamheten har en 100-årig historia – och skall leda till att fastighetsägandet och verksamheten ska fortsätta i minst 100 år till.  

Långsiktigheten i projektet innebär att vi måste tänka mer flexibelt, dynamiskt och innovativt samt fundera på hur vi kan skapa ett globalt hållbart samhälle. Här är det självklart att arbeta utifrån FN:s globala mål och på olika sätt se hur vi kan vara unika och framsynta inom några av dessa områden. Det handlar även om vilken process vi har och hur vi kan samarbeta med olika parter i dessa frågor.

Vad kan Ebab hjälpa dig med inom projekttransaktioner?  

  • Strategisk rådgivning och projektledning vid projekttransaktioner 
  • Konceptuella paketeringar av affärsideer; analys, strukturering och genomförande av transaktionen tillsammans med säljare och köpare eller dess rådgivare 
  • Teknisk och miljömässig due diligence 
  • Affärs- och projektrelaterade kalkyler (analys av kassaflödet, intäkter, kostnader och marknadsvärden)  
  • Strategisk rådgivning och projektledning efter genomförd transaktion  
  • Projektleda och fullfölja det ansvar som krävs av samtliga parter i transaktioner, som att genomföra en detaljplan, rivning eller exploatering av mark och infrastruktur  
  • Tillfällig förvaltning av byggnad eller lokal som planeras att byggas om 

Ebab är oberoende rådgivare och hjälper både säljare och köpare på marknaden och har investerare, långsiktiga fastighetsägare och fastighetsutvecklare som huvudsakliga kunder. Det gör att vi kan agera snabbt, fokuserat och målmedvetet i alla affärssituationer oavsett om det är på sälj- eller köpsidan.