Vad bör du tänka på innan ett ROT-projekt?

I ett ROT-projekt finns en rad aspekter du som fastighetsägare bör väga in innan du drar igång. Här berättar Stefan Karlsson, Affärsområdeschef ROT och Christian Kapell, Projektchef, bland annat om betydelsen av en bra förstudie av fastighetens skick.

Vikten av en bra förstudie innan ett ROT-projekt inleds

Innan en fastighetsägare påbörjar ett ROT-projekt är det viktigt att en bra förstudie finns på plats. Förstudien ligger som grund för vad som bör och kan göras inom fastigheten och beskriver fastighetens skick avseende stomme, installationer samt ytskikt, som även inbegriper energi- och miljöinventering. På Ebab hjälper vi våra kunder med detta för att få en så bra översikt som möjligt över fastighetens välmående. 

Frågor förstudien för ett ROT-projekt brukar besvara

 • Hur ser de befintliga ledningarna för tapp-, spill- och dagvatten ut?  
 • Hur mår de befintliga elinstallationerna? 
 • Behöver ventilationsinstallationerna moderniseras?  
 • Vad är skicket på avloppsinstallationerna?  
 • Vad är status på rökgaskanalerna?  
 • Hur mår stommen? 
 • Hur mår värmesystemet? 
 • Hur mår styr- och reglerutrustningen? 
 • Hur mår ventilationssystemet? 
 • Vad är skicket på fasad, tak, fönster och ytskikt?  
 • Uppfyller vi brand- och tillgänglighetskrav, samt övriga myndighetskrav?  
 • Behöver tvättstugorna moderniseras?  
 • Hur är tryggheten i fastigheten?  
 • Uppfyller vi de arbetsmiljölagar som finns för de som arbetar i huset? 
 • Hur mycket energi drar fastigheten idag, och vilka åtgärder kan utföras för att minska energiåtgången?

Mer om ROT: Det är mycket att se över vid en renovering – tänk efter före!

Energi- och miljöinventeringar

I energiinventeringen ser vi över fastighetens energiförbrukning och räknar ut hur mycket fastighetsägaren tjänar på att göra diverse energianpassningar. I miljöinventeringen undersöker vi om det finns några farliga material i fastigheten och vilka avfall som behöver hanteras. Här tar vi hänsyn till vad som går att återvinna och arbetar efter avfallspaketet som är en del av EU:s arbete mot en mer cirkulär ekonomi. Målet är minskade avfallsmängder, ökad återanvändning av produkter, ökad återvinning samt en förbättrad avfallshantering.

Lagar och föreskrifter

Det finns många nya lagar och föreskrifter att ta hänsyn till; byggnadsnämnden behöver ofta ge sitt tillstånd innan man sätter igång ett ROT-projekt, byggarbetsmiljösamordnare ska finnas med redan i projekteringsfasen, och vi har arbetsmiljölagar att förhålla oss till. Byggherren ansvarar för att alla krav och lagar följs, och vi är såklart kunniga i området och bistår gärna med den kompetensen, vilket många fastighetsägare tycker är tryggt.  

Det är viktigt att involvera hyresgästerna tidigt i projektet, och hålla dem informerade om vad som planeras att utföras i fastigheten. Hyresgästerna har ofta kloka idéer om vad kan behöva åtgärdas i fastigheten.

Steg efter förstudien

Från innehållet i förstudien samt energi- och miljöinventeringen får vi fram en kostnadsbild. Vi tar också fram en prioriteringslista där vi rapporterar vad som behöver åtgärdas nu och vad som kan vänta. På det sättet arbetar vi med frågorna i rätt ordning och fastighetsägaren kan lägga upp en budget för en tid framöver och känna sig trygg i de beslut som tas.  

Därefter kan program och systemhandling leda fram till ett förfrågningsunderlag för att ligga till grund för entreprenörernas anbud.  

Efter upphandling kommer vi till det riktigt roliga – själva produktionsfasen! Det kommer vi att berätta mer om i nästa inlägg, så håll utkik på bloggen framöver! 

Vill du prata ROT-projekt med oss? Kontakta Stefan Karlsson så berättar han gärna mer!

Få vårt nyhetsbrev