Så säkrar du en hållbar arbetsmiljö på byggarbetsplatsen

Har du som byggherre full koll på alla som arbetar på din byggarbetsplats? Hur säkerställer du en hållbar arbetsmiljö? Få inblick i hur du kan göra förbättringar och hur du kan få utomstående hjälp.

Vad innebär en hållbar arbetsmiljö?

En hållbar arbetsmiljö är jämställd. Arbetsmiljö är också en viktig del av hållbar utveckling och kan bland annat kopplas till delmål 8.8 i Agenda 2030, de globala målen. Hållbar utveckling brukar i sin tur definieras som den utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. 

Både psykosociala och fysiska aspekter är viktiga att väga in, men just på en byggarbetsplats hamnar den fysiska aspekten ofta i centrum då det finns många risker för olyckor. För att arbetsmiljön ska vara så välfungerande och hållbar som möjligt behöver du ha kunskap om olika nödvändiga rutiner och hela tiden följa upp på arbetsmiljön. 

Läs vidare: Tillämpa de globala målen i stads- och fastighetsutvecklingsprojekt

Första stegen mot en mer hållbar byggarbetsplats

Vill du skapa en mer hållbar byggarbetsplats? Bra! Genom att skapa en bättre arbetsmiljö kan du stärka arbetsmoralen och förebygga risken för sjukskrivningar. Börja med att se över den befintliga arbetsmiljön. Besvara dessa frågor och skriv ner förbättringar som kan göras.

Nuvarande situation

 • Hur ser det ut på platsen just nu? (Väg in parametrar som ventilation, ljusinsläpp, buller, m.m.)

Psykosocial miljö

 • Hur mår de som arbetar där? 
 • Hur är stressnivåerna?

Riskbedömning

 • Vilka potentiella risker finns på arbetsplatsen? 
 • Vilka säkerhetsföreskrifter finns?

Förbättringsförslag

 • Vilka konkreta åtgärder bör tas? (Fråga även arbetstagarna om vad de tycker fungerar bra och mindre bra.)

Första stegen mot en mer hållbar byggarbetsplats

Under ett nyproduktionsprojekt som normalt pågår under 2–3 år kan det skrivas in över 1 000 yrkesarbetare. Många av dessa är underentreprenörer i flera led. Anna Birger, projektingenjör och Renée Luttinen, projektledare Ebab Installation arbetar i projektet Måsholmen. Där är en viktig del att arbeta med att ha kontroll på vilka som samverkar på byggarbetsplatsen. Tillsammans med Rättvist byggande säkerställs exempelvis att alla inblandade underentreprenörer har rätt arbetsvillkor, betalar skatter och avgifter samt har kreditvärdighet. 

Vi på Ebab arbetar aktivt med de globala målen och ett av de mål som berör detta är mål åtta, anständiga arbetsvillkor. Vi vill att våra beställare ska känna sig trygga med att de som arbetar på byggarbetsplatsen har rätt arbetsvillkor och vi har rätt kunskap och rutiner för att kunna kontrollera detta. 
– Anna Birger, projektingenjör

Aspekter inom byggarbetsplatsen vi arbetar med:

 • Upphandlingskrav 
 • Noggrant planerad inhägnad av byggområdet 
 • Kontroll av upphandlade entreprenörer
 • Kontroll av underentreprenörer i alla led 
 • Kontroll på individnivå

4 viktiga insatser i projektet Måsholmen

1. Inhägnad arbetsplats för behöriga 

I Måsholmen, Stockholmshems nya landmärke i Skärholmen, finns en ordentligt förankrad inhägnad så att endast behörig personal kan komma in på byggområdet. Det genomförs även regelbundna ronderingar. Inhägnaden har "titthål" så förbipasserande kan kika in och följa bygget.

2. Rättvist byggande kontrollerar upphandlade leverantörer 

Alla kontrakterade entreprenörer kontrolleras av Rättvist byggande för att garantera att de uppfyller krav gällande arbets- och myndighetsvillkor. Vid byggstart för respektive entreprenad sker en inskrivning på platskontoret. Då kontrolleras personens ID06-kort, ID-handling och eventuella arbets- och uppehållstillstånd. Det finns många olika varianter på ID06-kort. Vi har kunskap om dessa och vet vad man måste granska ytterligare i olika fall.

3. Underentreprenörer föranmäls 

Om underentreprenörer ska användas i projektet ska en förhandsanmälan skickas in till Rättvist byggande, vilket är kravställt i respektive kontrakt. Efter att Rättvist byggande godkänt anmälan kan inskrivning av underentreprenören ske på platskontoret. Underentreprenörer kontrolleras på samma sätt som kontrakterade entreprenörer.  

Projektet använder sig även av tjänsten bolagsdeklaration för att kontinuerligt följa upp registrerade entreprenörer. Tjänsten upplyser oss i projektet om väsentliga förändringar som kan påverka entreprenörens rätt att få arbeta i projektet.

4. Säker och trygg arbetsplats för alla 

Vi utför kontrollerna för att främja arbetsmiljön för alla som arbetar i projektet. Alla vi jobbar med har tillstånd och rätt att vara här. De känner också till det gemensamma målet för projektet, vilket främjar samverkan. 

Vi bygger för framtiden, men även de som arbetar här idag ska ha bra arbetsvillkor och må bra. Om vi vet att alla är kompetenta och uppfyller våra krav blir det en mer hållbar miljö och en säkrare och tryggare arbetsplats för alla.
–Renee Luttinen, projektledare installation

Så frågan är: är arbetsmiljön på din byggarbetsplats hållbar? Kontakta oss gärna om du vill veta mer om hur vi hjälper byggherrar med att aktivt arbeta med social hållbarhet i projekt.