Termiskt inomhusklimat: del 1

Termiskt klimat innebär att man måste ta hänsyn till två parametrar, dels termisk komfort för människorna som vistats i byggnaden, dels den påverkan på det termiska klimatet på själva byggnaden. Här kommer vi att klargöra vad termisk komfort är, vilka parametrar som spelar in och vad lagen säger om termisk komfort.

Vad är termisk komfort?

Termisk komfort är hur ett rum upplevs avseende temperatur och luftdrag, helt enkelt hur behagligt vi upplever klimatet i rummet. De faktorer som påverkar den termiska komforten är golvtemperatur, lufthastigheten pga drag och kallras, hur mycket kläder människorna har på sig samt vilken aktivitet det är i rummet. Även operativ temperatur och riktad operativ temperatur har en inverkan på det termiska inomhusklimatet. Andra faktorer som också påverkar är:

• Värmeisoleringsförmåga
• Fönsterstorlek
• Uppvärmningssystem
• Ventilationssystem mm.

Det är således många faktorer som måste kontrolleras för att kunna studera termiskt inomhusklimat. 

För stora temperaturskillnader och drag upplevs obehagligt

Vi människor upplever obehag när vi utsätts för olika temperaturer samtidigt, temperaturskillnader i ett rum påverkar komforten. Operativ termisk komfort infinner sig när kroppen utstrålar lika mycket värme som den alstrar.

Människan har vissa ställen på kroppen som är mer känsliga för temperaturskillnader än andra. Våra ”temperatursensorer” sitter på huvudet och på anklarna. Om dessa områden signalerar en temperaturskillnad på mer än 2 °C upplevs det som störande och är skillnaden mer än 4 °C upplevs det som obehag. Utsätts vi för drag avger vi mer värme och vi upplever att det är kallt trots att luftens temperatur är tillräckligt varm.

Figur 1.png

Den temperatur vi upplever beror bland annat på omgivningens temperatur. Värme överförs från varma ytor till kalla ytor och den operativa, eller upplevda, temperaturen tar hänsyn till detta.

Lästips: Lär dig mer om solvärmelast och varför man redan i tidigt skede i en byggnation bör ta hänsyn till det.  

Vad är skillnaden mellan operativ temperatur och riktad operativ temperatur?

Operativ temperatur är medelvärdet av lufttemperaturen och medelstrålningstemperaturen från omgivande ytor. Med riktad operativ temperatur menar man den operativa temperaturen i en viss riktning. I en och samma punkt i ett rum kan den riktade operativa temperaturen vara olika beroende på omgivande ytors strålningstemperatur.

Vad säger lagen om termiskt inomhusklimat?

I Boverkets byggregler, avsnitt 6:41 och 6:411, kan man läsa om reglerna för termisk komfort. Där står det:

”Byggnader ska utformas så att tillfredställande termiskt klimat kan erhållas.”

Kravet för termisk komfort är något svårtolkat, det gäller bara för vistelsezonen i det rum där människor vistas mer än tillfälligt. I avsnitt 6:42 anges temperaturer och lufthastigheter som man inte bör överskrida. I detta kapitel står det att byggnader vid DVUT (se nedan) bör utformas så att:

• Lägsta operativa temperaturen blir 18 ° C i bostads- och arbetsrum och 20 ° C i hygienrum.
• Yttemperaturen på golvet beräknas bli lägst 16 ° C (i hygienrum lägst 18 ° C och lokaler avsedda för barn lägst 20 ° C).
• Lufthastigheten bör inte överstiga 0,15 m/s under uppvärmningssäsongen, under övrig tid på året bör lufthastigheten i ventilationssystemet inte överstiga 0,25 m/s.

Vad menas med DVUT?

DVUT står för den dimensionerande vinterutetemperaturen. Det är en fiktiv temperatur som beräknas med hjälp av standarden SS-EN ISO 15927-5. Vilken tidskonstant som ska användas för att erhålla rätt DVUT beror på hur tung den aktuella byggnaden är och hur stort effektbehovet är – det vill säga man måste ta hänsyn till byggnadens tidskonstant. 

Läs vidare: Låt energisamordning bli en del av ditt nästa projekt 

Vad är byggnadens tidskonstant?

För att utföra beräkningarna gällande termiskt inomhusklimat måste man först ta reda på byggnadens tidskonstant. Byggnadens tidskonstant är ett värde, beräknat i timmar, och beror på hur tung/trög byggnaden är och hur stort effektbehovet är. Tidskonstanten beskriver hur bra en byggnad klarar en kortvarig köldknäpp utan att inomhustemperaturen påverkas. En värmetrög byggnad (alltså en tung byggnad) har en hög tidskonstant. Figur 1 demonstrerar en graf där det framgår att den tyngre byggnaden håller värmen längre än vad en lättare byggnad gör. Figur 1: Grafen visar att skillnaden i värmetröghet påverkar inomhustemperaturen. 

Figur 2.png


Vid beräkning av tidskonstanten används en temperaturskillnad på 1 °C mellan inomhus- och utomhustemperaturen. Tidskonstanten beräknas genom att summera den värmeenergi som kan lagras i byggnadsmaterialet så som tak, väggar och golv som är uppvärmda av den varma inneluften. Detta värde divideras med husets effektbehov. Svaret fås i enheten timmar. Genom att dividera detta med 24 blir värdet uttryckt i dygn. Det är detta värde som ska användas för att hitta rätt kolumn i tabellen där DVUT erhålls.

Lär dig mer om termiskt inomhusklimat

I Termiskt inomhusklimat av projekteringsskedet, del 2 går vi bland annat in på hur människors aktivitet påverkar upplevelsen av inomhusklimatet samt hur man mäter den termiska komforten. Vi förklarar även varför det är viktigt att man studerar den termiska komforten och vilka fördelar det har om man tar hänsyn till inomhusklimatet från början. Vill du veta mer om hur vi arbetar med olika frågor inom området energi och miljö, är du välkommen att kontakta oss.

Få vårt nyhetsbrev