Dagsljusberäkningar: del 2

Vad händer egentligen när dagsljuset träffar fönsterrutan och varför är solens strålar så viktiga för oss människor? I del 2 går vi igenom hur du optimerar ljusinsläpp och reder ut byggreglerna kring dagsljuskrav i tidiga skeden.

Tips: Om du inte läst den första delen om dagsljusberäkningar, börja med att läsa den innan du fortsätter här.

Varför är dagsljus så viktigt för oss människor?

Dagsljus eller solinstrålning som det egentligen är frågan om, har stor betydelse för människors hälsa och välbefinnande, bland annat på grund av att det styr vår dygnsrytm. I dagens samhälle spenderar människor allt större del av sin tid inomhus och här i Norden är tillgången på dagsljus dessutom begränsad under delar av året. Förutom de rent hälsomässiga skälen till att vi behöver tillgång till dagsljus har forskning även visat att det har en positiv inverkan på vår inlärnings- och koncentrationsförmåga. Detta ökar vikten av att se till att dagsljuset verkligen kommer in i byggnaderna vi vistas i.

Vad händer när dagsljuset träffar fönsterrutan?

När dagsljuset träffat fönsterytan, passerar större delen av ljuset genom fönstrets glas, detta kallas för transmittans. En mindre del av dagsljuset stannar kvar i glaset och absorberas, ytterligare en mindre del reflekteras och studsar tillbaka ut i atmosfären igen, se figur 1. Denna reduktion av dagsljus sker i varje glasruta, det vill säga ju fler rutor vi har i ett fönster – desto lägre dagsljusinsläpp får vi.

Ett tvåglasfönster släpper in cirka 80 % av dagsljuset medan ett treglasfönster släpper in cirka 75 %. Om fönstret innehåller fönsterglas med lågemissionsskikt minskar dagsljusinsläppet ytterligare, för till exempel ett treglasfönster med två lågemissionsskikt kan dagsljustransmittansen bli så låg som cirka 65 %.

Dagsljusberäkning.png

Figur 1: Här visas dagsljusets gång genom fönsterrutan.

Vad bör man tänka på vid dimensionering av fönster?

  • Storleken på fönstret bör normalt vara lika stort som 10-12 % av rummets golvarea. I ett rum på 15 m2 bör fönstrets yta vara minst 1,5-1,8 m2.  
  • Ljus som faller in vid fönstrets överkant är ungefär fyra gånger så effektivt som ljus som faller in vid fönstrets underkant.
  • Ett högt och smalt fönster släpper in mer dagsljus än ett brett och lågt med samma yta. 
  • Ett takfönster förmedlar mer dagsljus än ett fönster av samma storlek i en yttervägg.

Varför ska man ta hänsyn till dagsljus i tidiga skeden?

I Boverkets byggregler avsnitt 6:322 finns krav gällande dagsljus i rum där människor vistas mer än tillfälligt, det vill säga lägenheter, kontor och andra arbetsplatser. Undantag görs då arbete utförs i lokaler där man inte kan tillgodose dagsljuskravet på grund av rummets avsedda användning. Dagsljuskravet kan även frångås om särskild sekretess krävs för ett visst rum, lunch- och pausrum placeras i utrymmen med god tillgång till dagsljus så att människorna som arbetar i den här typen av lokaler ändå kan få sitt dagsljusbehov tillgodosett.

För att säkerställa att dagsljuskravet uppfylls bör man även, exempelvis vid nyproduktion, genomföra studier av omkringliggande byggnader som kan tänkas begränsa insläppet av dagsljus. Om det finns planer på ytterligare byggnationer i närområdet bör även de inkluderas i studien.

Så kan du få hjälp med dagsljusberäkningar

Det är fördelaktigt att redan i tidigt skede koppla in en expert på dagsljusberäkningar som tillsammans med arkitekten utarbetar riktlinjer för placering av hissar, toaletter och andra stadigvarande rum i byggnaden. Våra arkitekter kan även hjälpa dig med strategisk energidesign, och om det finns behov kan även någon av våra energisamordnare ta projektet vidare. Med vår hjälp kan du säkerställa att kravet på dagsljus tillgodoses – och att det blir rätt från början.

 Guide: Planera årets energiunderhåll - steg för steg Ladda ner guide