Cirkulärt byggande: Så arbetar vi på Ebab

Byggbranschen är en av de branscher som genererar mest avfall årligen. Att integrera en miljökonsult från projektets start till avslut ger dig möjlighet att spara kostnader och minska miljöpåverkan. Vår miljökonsult, Nina Mikaelsson, berättar här om hur vi hjälper våra kunder genom hela processen med bland annat återbruksinventering och samordning. 

Vikten av att komma igång med cirkulärt byggande

I Sverige uppkom det under 2020 totalt cirka 14,2 miljoner ton primärt bygg­- och rivningsavfall, varav drygt 0,6 miljoner ton farligt avfall i byggsektorn. Det motsvarar 40 procent av allt genererat avfall i Sverige. Att återbruka material i byggprojekt kan bli en viktig del i att minska klimatpåverkan. 

Fördelar med cirkulärt byggande och återbrukssamordning

  • Avfallssparande: Minskad avfallsmängd leder till både lägre kostnader och mindre belastning på miljön. 
  • Minskat användande av nya material: Att undvika att nyttja nya material reducerar påverkan på klimatet. 
  • Certifieringskrav: Vissa certifieringssystem kräver avfallsbegränsningar, vilket främjar behovet av återbruk för att uppfylla dessa krav. 
  • Klimatmål: Att minska avfall är en väsentlig faktor för att uppnå klimatmål både på nationell och global nivå. 

Vårt erbjudande: Steg för steg

Att börja återbruka kräver ett öppet sinne och att börja på rätt nivå, till exempel att återanvända cykelställ eller markplattor. Även dörrar kan relativt enkelt, genom ytbehandling, anpassas till kundens miljö och där skapa en helhet. 

Ebab erbjuder en rad tjänster från inventering till detaljerad uppföljning, och vår roll inom återbruk kan skräddarsys. Ebab kan bidra från uppstarten av projektet med återbruksinventering och vidare samordning under produktionen fram till och med uppföljningen. 

1. Återbruksinventering 

Vid en återbruksinventering kartlägger vi projektets produkter och material för att identifiera möjligt återbruk. Man tar även hänsyn till om det finns miljöfarliga ämnen i objekten.  

Resultatet presenteras i en rapport som även omfattar beräknad klimatpåverkan. I den finns information om hur stor del som skulle blivit avfall och i hur stor utsträckning man undvek att använda nya material. Inventeringen avslutas ofta med en workshop med kunden där vi stämmer av produkterna som identifierats samt ger råd för nästa steg och framtida återbruksåtgärder.  

2. Samordning mellan beställare och projektör 

Ebab kan även bistå som återbrukssamordnare under produktionen. Vi hjälper beställaren utifrån deras behov och kan se möjligheterna i hur materialen kan användas på olika sätt. Med fördel arbetar vi också tillsammans med projektörerna och fungerar som en samordnande länk mellan parterna. 

Under produktionen kan vi dessutom identifiera hur material som uppkommer kan nyttjas. Exempelvis krävs ibland att man köper in en viss mängd av en produkt och då utför vi en översyn av hur överblivet material kan tas tillvara, eventuellt i ett annat projekt.  

3. Uppföljning med bedömning av klimatnyttan 

Vid uppföljningen verifierar vi vad som verkligen blev återbrukat och bedömer klimatnyttan av de produkterna. Materialet kan ha påverkats vid demonteringen, transporten eller återmonteringen vilket gör att de inte kan återanvändas. Detta är värdefull information för att kunna förbättra återbruksprocessen inför framtida projekt.  

Exempel på några av våra cirkulära projekt

Vi har hjälpt Familjebostäder i ett par av deras kommande ombyggnadsprojekt att identifiera potentiella produkter som kan återbrukas i renoveringen eller i det egna fastighetsbeståndet, alternativt som kan säljas eller skänkas vidare utanför organisationen. 

I S:t Eriks Markutvecklings projekt Bryggeriet i Bromma har vi ett hållbarhetsuppdrag där det bland annat ingår miljö-, återbrukssamordning och att bistå till uppstarten av en intern återbrukshub för hela fastigheten. 

Vi tar oss an projekt av alla storlekar. Kontakta oss om du är intresserad av cirkulärt byggande så berättar vi mer!