Så utvecklar vi nya stadsdelar i kulturhistoriskt intressanta miljöer

Den byggda miljön är en viktig del av vårt kulturarv och ger en plats, ett område eller en hel stadsdel dess karaktär och identitet. Äldre bebyggelse har ofta mycket att berätta om platsens historia och bidrar till dess personlighet. När vi utvecklar nya stadsdelar i äldre miljöer är vi därför måna om att bevara platsens specifika särdrag.

En respektfull bevaring av karaktär och historia

I takt med den ökade efterfrågan på bostäder har omvandlingen av gamla industriområden till nya moderna stadsdelar ökat kraftigt de senaste 10–20 åren. Runt om i landet finns flera lyckade exempel på den typen av stadsutveckling. I många av kommunernas översiktsplaner kan man även se att befintliga eller gamla verksamhetsområden pekas ut som potentiella platser för fortsatt stadsutveckling. I Stockholm är Slakthusområdet och Norra djurgårdsstaden två exempel på detta.

När man arbetar med stadsutveckling av tidigare industri- eller verksamhetsområden är det vanligt att befintliga byggnader bevaras och omvandlas med nytt innehåll. Det är också vanligt att man låter den nya arkitekturen ta avstamp i den arkitektur som finns i området sedan tidigare. Genom att arbeta på det här sättet får de nya stadsdelarna en egen unik karaktär samtidigt som man värnar om platsens historia och kulturmiljö.

Industriområden under förvandling i Riksby och Stora Sköndal

Ebab är sedan flera år tillbaka involverade i två pågående detaljplaner som syftar till att möjliggöra nya bostäder och verksamheter i tidigare industriområden: Riksby och Stora Sköndal.

I Riksby, vid Bromma flygplats utvecklas en helt ny stadsdel inom det område som tidigare var Bromma flygplats verksamhetsområde. Från 60-talet fram till 90-talet hade merparten av den befintliga bebyggelsen en nära koppling till flygplatsen, bland annat finns en gammal industribyggnad där dåtidens jetmotorer provades. Under 90-talet var det en av få verkstäder i världen som hade kompetens för just jetmotorn. Idag har verksamheterna ställts om och utgörs av bland annat lager och kontor.

I och med den nya detaljplanen kommer delar av den befintliga bebyggelsen att rivas för att ge plats åt nya bostäder och verksamheter i syfte att skapa en ny hållbar och levande stadsdel. För att värna om platsens historia och skapa förutsättningar för en platsunik stadsdel kommer delar av provhuset för jetmotorer att bevaras. Det ges i och med det möjlighet till ett nytt liv. Lätta påbyggnader och vissa ändringar av fasaden möjliggör nya moderna verksamheter.

I detaljplanearbetet har stor vikt lagts på att värna om kulturvärdena och att skapa förutsättningar för nya verksamheter, bland annat genom att säkerställa att konstruktionen håller, att dagsljusfaktorn uppnås och att rationella och uthyrningsbara lokaler skapas. Ebab är även involverade i arbetet med att utveckla Stora Sköndal. Läs mer om hur Ebab fick fortsatt förtroende att utveckla Stora Sköndals nya stadsdel.

Så arbetar vi med att bevara och renovera äldre fastigheter

På Ebab har vi goda kunskaper om förutsättningar i äldre byggnader. Vi vet hur de ska renoveras för att klara framtiden och hur kostnaderna ska beräknas. Vi ser också de stora mervärden som äldre kulturbyggnader och industriområden kan tillföra nya stadsdelar i form av innehåll och karaktär. Värden som vi verkar för att förädla och bevara för framtiden. 

Fredrik Aspe berättar i en artikel om hur vi utvecklat vackra kulturfastigheter i ROT-projekt, och hur man effektivt men varsamt bör jobba med reparation, ombyggnad och tillbyggnad. Om du vill läsa om kulturhistoriska fastigheter som vi på Ebab utvecklat, spana in Medborgarhuset och Fotografiska.

Få vårt nyhetsbrev