Energioptimeringsprojekt på Campus Albano: Steg för steg

Campus Albano utmärker sig som ett stadsutvecklingsprojekt i absolut hållbar framkant och är Sveriges första campusområde som certifieras enligt Citylab. Invigningen av campusområdet ägde rum i september 2023 och nu är det dags att energioptimera fastigheterna.  

 

På uppdrag av Svenska Bostäder har vi på Ebab byggt 7 flerbostadshus med totalt 990 nya student- och gästforskarbostäder på Campus Albano. Genomförandemetoden är Construction Management (CM), som innebär projekt som genomförs på delad entreprenad. Ebab har därför i samverkan med Svenska Bostäder ansvarat för projektering och projektledning, upphandlingar, tidsstyrning och samordning av delentreprenörer.

Lästips: Så har arbetet sett ut i Campus Albano

Energikartläggning för att uppnå Miljöbyggnad silver

Efter en uppföljning av energianvändningen från oktober 2022–september 2023 framgick det att den signifikant översteg de förväntade värdena, och att man därför inte uppnådde energimålen för Miljöbyggnad nivå silver. För att komma till rätta med problemen fick vi i uppdrag att göra en energikartläggning av fastigheterna samt en energiuppföljning av hur anläggningarna fungerade under vintersäsongen.

Av de sju fastigheterna har Svenska Bostäder valt ut tre fastigheter där vi nu inlett ett energioptimeringsarbete för att minska energianvändningen och uppnå energimålen för Miljöbyggnad nivå silver. Faller arbetet väl ut är planen att implementera förändringarna i de övriga fyra fastigheterna också.

Energibesparing på 18 %

Efter de första energisparåtgärderna erhölls, i en av fastigheterna, en energibesparing på 18 % i mars 2024 jämfört med samma månad 2023. Insatserna har till största del varit styrrelaterade åtgärder som kunnat utföras på distans. Inga av hyresgästerna har hittills rapporterat någon förändring av inomhusklimatet.

Inför energioptimeringsarbetet är det viktigt att genomförandet sker planerat och rutinmässigt. Av erfarenhet från tidigare stora projekt med många fastigheter och byggnader och en begränsad tidsram, kan det inte nog påpekas hur viktigt det är med kontinuitet och en bra samverkan med beställaren.
– Mattias von Malmborg, energiexpert

Så arbetar vi med energioptimering

Struktur och planering

Inför uppstarten utarbetas en projektplan, underlag analyseras och platsbesök utförs där fastigheten ses över. Utifrån detta görs energiberäkningar på åtgärder som redovisas till beställaren. Här identifieras även riskerna kopplade till åtgärderna. ;

Samarbete och kommunikation

En kommunikationsplan som specificerar kommunikationskanaler för samtliga inblandade tas fram och kontinuerliga avstämningar sker med beställare, driftpersonal samt eventuellt andra intressenter.

Framtagande av åtgärdspaket

Vi identifierar de mest energieffektiva åtgärderna och utarbetar ekonomiska kalkyler samt upprättar en lättförståelig modell för redovisning av åtgärdspaketet.

Energibesparingsåtgärder

Åtgärder för energibesparingar bör anpassas till byggnadens konstruktion och implementeras så att nödvändigt men minimalt med ingrepp i fastigheten sker. Åtgärderna bör även införas så att olägenheter för verksamheten och hyresgästerna minimeras. Föreslaget åtgärdspaket och handlingsplan redovisas till beställaren, antingen via rapport eller en presentation.

Uppföljningsfasen

Efter genomfört energibesparingspaket ska kunskapen överföras till beställaren, driftpersonal och andra intressenter. Med kontinuerlig rapportering kan man inspirera och medvetandegöra energibesparing för beställaren, verksamheten och hyresgästerna och därmed skapa engagemang. Energiuppföljning av styr- och övervakningssystemet införs nu också på regelbunden basis.

Hur kan vi på Ebab hjälpa dig?

Är du nyfiken på att veta mer om energikartläggning och energioptimering? Kontakta oss så berättar vi gärna mer om hur vi kan hjälpa dig att minska energiförbrukningen i ditt projekt.