Fastighetsägare: Så sparar du energi och ökar driftnettot

Alla som äger fastigheter vill givetvis maximera driftnettot. Det är något som ständigt står i fokus, men särskilt idag med de höga räntor och energipriser som råder. Här får du tips för att öka driftnettot genom energikostnadsbesparing.

Idag är det viktigare än någonsin ta ett helhetsgrepp om fastigheten och dess behov för framtiden. Det innebär att vara medveten om de myndighetskrav som gäller för renoveringsprojekt, från tekniska krav till miljöaspekter. Vi på Ebab är din kompetenta rådgivare inom projekt- och byggledning, så att du kan känna dig trygg genom hela processen i såväl ett ROT-projekt som vid en nybyggnation.

En grundläggande åtgärd vid ett ROT-projekt är att utföra en teknisk inventering. Detta innebär att noggrant granska den befintliga statusen för installationer och byggnadens konstruktion. Genom denna inventering kan man upptäcka eventuella brister eller fel som behöver åtgärdas. 

En annan central punkt att beakta är energianvändningen. Att renovera med fokus på energieffektivitet är inte bara miljövänligt utan kan också innebära betydande kostnadsbesparingar på lång sikt. 

Som fastighetsägare i dagens ekonomiska klimat är det viktigt att utnyttja alla tillgängliga möjligheter för att minska energikostnaderna. Genom att implementera väl avvägda åtgärder kan du inte bara sänka dina energikostnader, utan också öka ditt driftnetto och därmed din avkastning. Dessutom spelar du en aktiv roll i att uppnå FN:s globala mål för en hållbar framtid.
Johan Brodin, VD Fastighetsutveckling

Energirenovering för en mer hållbar framtid 

I och med det nyligen uppdaterade energiprestandadirektivet (EPBD) så föreslås varje medlemsland i EU att påbörja en energirenovering för de byggnader som har lägst energiklass. Målbilden är att EU ska mer än fördubbla renoveringstakten inom de närmaste åren för att successivt minska energianvändningen och därmed minska de globala koldioxidutsläppen.

Läs vidare: De 10 viktigaste punkterna i det reviderade energiprestandadirektivet (EPBD)

Åtgärder som minskar energianvändningen och förbättrar fastighetens driftnetto:

  • Installera värmeåtervinning i ventilationen.
  • Tilläggsisolering av väggar och tak samt utbyte till mer energieffektiva fönster.
  • Installera ett styr- och övervakningssystem och arbeta kontinuerligt med det i syfte att optimera energianvändningen.
  • Byta ut teknisk utrustning, till exempel cirkulationspumpar och fläktar till mer moderna och energisnåla sådana.
  • Byte till energisnål belysning med energieffektiv belysningsstyrning.
  • Installation av solceller och solcellsbatterier med effekt- och energistyrning.
  • Överväg energikostnadseffektiva uppvärmningssystem, exempelvis bergvärme.

Genom att hela tiden arbeta för att minska energianvändning kommer du även förbättra driftnettot i fastigheten och därmed öka den ekonomiska avkastningen. Samtidigt linjerar du med EU:s direktiv om att minska de globala koldioxidutsläppen.
Mattias von Malmborg, gruppchef energi

Hur kan vi på Ebab hjälpa till?

Vi på Ebab har kunskap om de äldre byggnadernas förutsättningar och hur dessa ska renoveras för att klara framtiden samt hur det ska beräknas. Vi tar hänsyn till den långsiktiga investeringen med hänseende till miljön och människorna som ska leva där.  


Tänk på att renovera varsamt och ta hänsyn till materialvalens klimatavtryck samt bygg in rätt material på korrekt vis enligt dagens krav när du renoverar.
Stefan Karlsson, affärsområdeschef ROT

Kontakta oss så hjälper vi dig att ta steget mot att bli en energimedveten fastighetsägare och dra nytta av de långsiktiga fördelarna både för miljö och ekonomi samtidigt som du följer de aktuella lagkraven.