Få kännedom om statusen på din fastighet med TDD och EDD

När du som fastighetsägare har behov av att bedöma statusen av en fastighet, inför exempelvis försäljning eller köp, finns det två kompletterande metoder för detta. Genom att utföra en noggrann TDD och EDD får du kännedom om fastighetens status vad gäller byggnadsteknik, installationer och miljörisker. Underlaget kan användas för att modernisera din fastighet som på så sätt långsiktigt bidrar till de globala målen - att bygga hållbara städer och samhällen.  

Vad är TDD - Technical Due Diligence? 

TDD, eller Technical Due Diligence, är en metod som används för att noggrant utvärdera byggnadstekniken och de tekniska installationerna i en fastighet. Det är ett nödvändigt steg för att identifiera och hantera potentiella tekniska problem eller risker som kan påverka fastighetens värde och användbarhet. Dessa moment ingår i TDD:  

  • Byggnadsinspektion: En grundlig granskning av fastighetens byggnadsteknik är central. Det inkluderar bedömning av till exempel skick på stomme, fönster och tak. Men även skick på tekniska installationer, till exempel VVS-system och elsystem. Inspektionen görs på plats.  
  • Analys av underhållsbehov: En viktig del av TDD är att utifrån inspektionen analysera eventuella underhållsbehov som kan uppstå för respektive delområde i fastigheten. 
  • Kostnadsuppskattning: Baserat på resultaten i analysen görs en kostnadsuppskattning för tekniska åtgärder och underhållsbehov för respektive delområde.  

 Vad är EDD - Environmental Due Diligence?  

Genom att utföra en noggrann EDD kan fastighetsägaren fatta informerade beslut och hantera miljörisker effektivt, vilket är avgörande för att upprätthålla ryktet och ansvaret gentemot samhället och miljön. Några moment som kan ingå i en EDD: 

  • Miljöundersökningar: Detta innebär att utföra fältundersökningar och provtagning av miljögifter i mark- och byggmaterial för att bedöma fastighetens nuvarande miljöstatus.  
  • Klimatriskanalys: Att bedöma fastighetens sårbarhet för klimatrelaterade risker. 
  • Miljöriskbedömning: Efter att ha samlat in och analyserat informationen bedömer man de potentiella miljöriskerna och påverkan. Detta inkluderar att bedöma förorenade områden, risker för miljöskador och de försiktighetsåtgärder som kan krävas. 
  • Kostnadsuppskattning: Baserat på resultaten i analysen uppskattas de ekonomiska kostnaderna för att hantera de identifierade miljöriskerna och för att följa miljölagar och regler.  

Våra experters tips för ett mer hållbart samhälle 

När du vill bedöma statusen av en fastighet genom TDD eller EDD, kom ihåg att Ebab finns här för att hjälpa dig att göra rätt från början och skapa en mer hållbar framtid. Vi avslutar med några kloka tankar från våra experter:  

Åsa: Genom att lyfta fastighetens möjligheter utifrån ett hållbart perspektiv kan vi möta kommande utmaningar. Tillsammans kan vi göra positiva förändringar! 

Mattias: Långsiktig, klimatsmart och framtidssäkrad fastighetsförvaltning kräver ofta tuffa ekonomiska beslut initialt. Ökat driftnetto, höjda fastighetsvärden, grön fastighetsvärdering med gröna lån samt riskminimering för framtida energiprisökningar är alla exempel på fördelarna med hållbar fastighetsförvaltning.  

Per: Bevara och återanvänd – varför riva fungerande dörrar och partier? Genom att bevara och underhålla fastigheter på rätt sätt kan vi skapa ekonomiska, sociala och miljömässiga fördelar. Vår historia finns i våra fastigheter, och om vi tar hand om dem kan de vara en del av framtiden.