Bevarade detaljer i Elevhemmet i Frescati Hage

I januari 2024 färdigställdes ombyggnaden av Elevhemmet i Frescati Hage till moderna studentbostäder. Byggnaden är grönklassad enligt Stockholms stadsmuseum samt byggnadsminne enligt Kulturmiljölagen och renoveringen har utförts med stor omsorg för att bevara dess historiska detaljer.

Hållbarhet viktigt i projektet

Elevhemmet har återställts till fyra lägenheter med sex bäddar vardera och ett samlingsrum. Byggnadens ursprungliga utformning och karaktär har bevarats, med minimal ombyggnad.  
Utvändigt har de fem huskropparna, i två plan runt en innergård, behållit sin tidigare utformning. Den ursprungliga planlösningen inomhus finns kvar, men i några fall har indelningen av rummen ändrats så att mellanväggar delar av större rum till enskilda sovrum. 

Projektet har präglats av en hög hållbarhetsambition och överlag har slitstarka produkter med hög kvalitet använts. Vinden har tilläggsisolerats och ventilationsaggregatet bytts ut till ett mer energieffektivt sådant. Toaletterna är snålspolande och närvarostyrd LED-belysning finns där det är lämpligt. 

Bevarande av unika detaljer och anpassningar i huset

  • Fönster och dekorationer: Ådringsmålade partier vid fönstren har bevarats och förbättrats. Ursprungsdekorationer och lister har restaurerats.
  • Nya färgsättningar: Köken har utformats med färgsättning insirerat av ursprungliga takmålningar, kablar har målats för att smälta in med interiören.
  • Rumsnamn: De ursprungliga rumsnamnen, som speglar olika skogsbruk, finns kvar.
  • Tillgänglighetsanpassning: Dörröppningar på bottenplanet har anpassats för att uppfylla tillgänglighetskrav, med bevarade och justerade dekorerade foder.
  • Innergård: Den ursprungliga markbeläggningen i oregelbunden natursten har justerats i höjd för att förbättra tillgängligheten vid två av entréerna. 

Ebab har medverkat som projekt- och byggledare på uppdrag av Akademiska Hus, med SH Bygg Sten & Anläggning AB som generalentreprenör.

I och med att byggnaden och hela Frescati Hage utgör en särskilt värdefull kulturmiljö har vi haft ett tätt samarbete med antikvarien under projektet. Vi har även haft ett gott samarbete med entreprenören och projektet har utförts inom beslutade tids- och budgetramar, vilket vi är väldigt nöjda med.
– Mira Wångdahl, projektledare åt Akademiska Hus och affärsområdeschef Vård & Omsorg, Ebab

Frescati Hage – särskilt värdefull kulturmiljö

Huset, som ritades av arkitekt Cyrillus Johansson, invigdes 1951. Det byggdes som elevhem för Stiftelsen Skogshögskolans studenter. Sedan 1982 har Stockholms universitets Psykologiska institution haft sin verksamhet i byggnaden. Akademiska Hus har nu genomfört ombyggnaden för att återigen rymma studentbostäder.

Området ligger inom riksintresse för kulturmiljövården och den ingår i värdekärnan Institutionsbältet i stadsdelen Norra Djurgården. Området som Frescati Hage ingår i utgör en särskilt värdefull kulturmiljö och omfattas därför av områdesbestämmelser. Stockholms stadsmuseum har grönklassat den befintliga byggnaden, dvs den näst högsta klassen. Detta medför att PBL:s förvanskningsförbud gäller. F d elevhemmet utgör tillsammans med fem ytterligare byggnader och omgivande tomtmark byggnadsminne sedan 1994, med skyddsbestämmelser enligt Kulturmiljölagen (KML) sedan 1996.

Vill du få en inblick i fler projekt vi är involverade i? Läs vidare om våra referensprojekt och vad vi på Ebab kan erbjuda.